คู่มือการใช้งาน Application การประชุมวิดีโอ Video Conference เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning)

วันที่โพสต์: May 03, 2020 5:7:36 PM

ผู้จัดทำแก้ไข/เพิ่มเติม :: นายจักรกฤษ อาจแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

Cerdit ::

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ https://arit.rmutsb.ac.th

ดร.วรสรวง ดวงจินดา (อ. ช้าง) ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม https://www.canva.com/design/DAD4NnbYcOU/iyTXaP55sKq7UlHYOr4wuQ/view?website#2:cover-page

Truevirtualworld https://www.truevirtualworld.com/