วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อโคโลนา 2019 (COVID-19)

   • Onsite

   • On-Air

   • OnLine

  1. เพื่อรวบรวม แลกเปลี่ยน และเผยแพร่บทเรียน Online ของครูและบุคลากร สพป.เลย เขต 1

  2. เพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับวิถีการเรียนการสอนยุคใหม่ New Normal