สำรวจความพร้อมการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่โพสต์: May 11, 2020 9:40:41 PM

** รายงานการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล

  1. เอกสารโรงเรียนส่ง : ไฟล์ Excel https://drive.google.com/drive/folders/1XA9uifaC-h0xj7yacF-vdzn-EH_D5gvd?usp=sharing

** สำรวจกล่องดิจิทัลและเครื่องรับโทรทัศน์

  1. แบบสำรวจและรายงานกล่องดิจิตตอลและโทรทัศน์ คลิก Download และส่งเป็นไฟล์ Excel ทาง AMSS++ ถึงกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ลย.1

  2. ตรวสอบผลการสำรวจฯ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m-60sUodDXmvzBQI-3rWNGv-XiXycCMd8KuCRG4s2IA/edit?usp=sharing

3. เอกสารโรงเรียนส่ง https://drive.google.com/drive/folders/1XNDRCMQ7_HfrtZrokjajnVLf3iBxjeGo?usp=sharing

ปิดการรายงาน สำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • แบบสำรวจ https://forms.gle/Se4ikNNgyHykkc2j9

  • ตรวจสอบข้อมูลแบบสำรวจ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cHpjl39MOGyq-_9qVAFi9Z_qgI48j_B7l_hbwoLtgmU/edit?usp=sharing

รายงานแบบสำรวจ