รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVIC-19

วันที่โพสต์: Jun 05, 2020 2:58:34 PM

สพฐ. ได้จัดทำแบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พร้อมคำชี้แจงและปฏิทินการรายงาน ดังนี้

ปฏิทินการรายงานสำหรับ โรงเรียน กับ สพป.ลย.1

ระยะที่

1

2

3

3.1

3.2

3.3

5

ประเด็นการรายงาน

ความพร้อมเรื่องการสอนทางไกล

ดูรายงานสรุป ระยะ 1

https://datastudio.google.com/s/gbp9NIKcznM

การจัดการเรียนการสอนทางไกล

ดูรายงานสรุป ระยะ 2

https://datastudio.google.com/s/kmTHK87_vE0

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล

- กรอกแบบประเมินตนเองของสถานศึกษา 44 ข้อ

- ส่งหนังสือรับรอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดำเนินการแล้ว

ดำเนินการแล้ว

ดำเนินการแล้ว

URL Google Forms บันทึกข้อมูล

https://forms.gle/L7dS2CpHnNnLBzVM8

http://202.29.173.13/login?r=school

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

+ แบบหนังสือรับรองของคณะกรรมการสถานศึกษา

http://gg.gg/jm0tb

https://bit.ly/2UtImrB

ไม่มี

http://202.29.173.13/login?r=school

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบสำรวจหมายเลข 3

18 มิถุนายน 2563

1) Upload ขึ้นระบบ สพฐ.

2) ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- กรอกแบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนทุกคน

แบบสำรวจหมายเลข 1

ข้อมูลการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2663

สำหรับโรงเรียนทั่วไปทุกโรงเรียน

ดูรายงานสรุป ระยะ 3

https://datastudio.google.com/s/uMPmeOIbXK8

แบบสำรวจหมายเลข 2

สำหรับโรงเรียนลักษณะพิเศษแบบพักนอน

แบบสำรวจหมายเลข 3

2) รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล

3) ส่งไฟล์แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน กลุ่ม 3 (นักเรียนเกิน 20/25 ต่อห้อง)

1 กรกฎาคม 2563

ดำเนินการแล้ว

ดำเนินการแล้ว

22 มิถุนายน 2563

ดำเนินการแล้ว

โรงเรียนในเขตที่มีนักเรียนรหัส G นักเรียนที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน COVID-19

การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

  • รายงาน ทางลิ้ง bit.ly/3gx2a65

    • ตรวจสอบโรงเรียนในเขตที่มีนักเรียนรหัส G นักเรียนที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน COVID-19 ทางลิ้ง bit.ly/2NWk71G

1 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ รหัสโรงเรียน/อีเมล์ ตรวจสอบได้ทางที่อยู่ลิ้งนี้ gg.gg/emailloei1

ปฏิทินการรายงานสำหรับ สพป.ลย.1 กับ สพฐ.

เรื่องเดิม

รายงานระยะที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

http://covid19school.loei1.go.th/report/rayngankarcadkarreiynkarsxnthangkilchwngthi1