โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล ict-covid19school

วันที่โพสต์: May 16, 2020 5:33:24 AM

สืบเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

พร้อมทั้งมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลตามบริบทของพื้นที่ ดังนี้

 1. ON-SITE : เรียนที่โรงเรียนในพื้นที่ปลอดภัยภายใต้เงื่อนไข ศบค.จังหวัด

 2. ON-AIR : เรียนที่บ้านด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

 3. ONLINE : เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดย ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1 ได้ดำเนินการสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่งต่อไป

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล iCT-COVID-19

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนระบบการศึกษาทางไกล

 2. เพื่อเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนทางไกลของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ลย.1

เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกล สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัด สพป.ลย.1

เนื้อหา

 1. การใช้เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารทางไกล Video Conference เอกสารการบรรยาย

  1. การใช้เทคโนโลยีพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Google Forms Quiz เอกสารการบรรยาย , ใบงาน

  2. การใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV เอกสารการบรรยาย

***หมายเหตุ :: ตรวจสอบ e-Mail ราชการ ใช้ในการอนรม ทางลิ้ง https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ms0TGbOs_9UdQKtnrTIx0oFP_pkOwxj5UO3ont4lnr0/edit#gid=0

แบบประเมิน

 1. แบบทดสอบเนื้อหาการเรียนรู้ https://forms.gle/uuYa35qTQTLfNj5w7

  1. ใบส่งงาน https://forms.gle/pNj5n3PqpJPwNvit7

ปฎิทิน

วันที่ 19 พ.ค.2563 :: กลุ่มเชียงกลม/รร.ชุมชนบ้านเชียงกลม อ.ปากชม

คลิกเพื่อเข้าร่วม Google Meet ได้ที่ :: meet.google.com/sfa-agqv-wwu

รหัสการประชุม :: sfa-agqv-wwu

สามารถรับชมผ่านทาง Youtube :: ภาคเช้า https://youtu.be/8ZsKSYkU5Xg

ภาคบ่าย https://youtu.be/0aODPFkMYK0

วันที่ 20 พ.ค.256 :: กลุ่มนครหงส์/รร.ชุมชนบ้านปากชม อ.ปากชม

คลิกเพื่อเข้าร่วม Google Meet ได้ที่ :: meet.google.com/sfa-agqv-wwu

รหัสการประชุม :: sfa-agqv-wwu

สามารถรับชมผ่านทาง Youtube :: ภาคเช้า และภาคบ่าย https://youtu.be/4CLq0TrijUc

วันที่ 21 พ.ค.2563 :: กลุ่มดินดำน้ำ​สวย​/รร.บ้านนาดินดำ อ.เมือง

คลิกเพื่อเข้าร่วม Google Meet ได้ที่ :: meet.google.com/sfa-agqv-wwu

รหัสการประชุม :: sfa-agqv-wwu

สามารถรับชมผ่านทาง Youtube :: ภาคเช้า และภาคบ่าย https://youtu.be/7LBGBQAumbQ

วันที่ 23 พ.ค.2563 :: กลุ่มเขียงคาน/รร.บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" อ.เชียงคาน และกลุ่มคุณภาพ ดังต่อไปนี้ให้รับชมผ่านระบบ Conferrence โดยเข้ารับการอบรมตามจุดที่กลุ่มกำหนดไว้

 • กลุ่มนาด้วง/รร.ชุมชนบ้านนาด้วง อ.นาด้วง

 • กลุ่มการท่าอากาศฯ/รร.อนุบาลเลย อ.เมือง

 • กลุ่มหลักเมือง/รร.เมืองเลย อาคารอัสนี อ.เมือง

 • กลุ่มนาอ้อศรี/รร.บ้านก้างปลา อ.เมือง

 • กลุ่มกกดู่นาแขม/รร.บ้านกกดู่ อ.เมือง

 • กลุ่มธาตุจอมศรี/รร.บ้านสงเปือย อ.เชียงคาน

 • กลุ่มหาดนาแก้ว/รร.ชุมชนบ้านนาบอน อ.เชียงคาน

 • กลุ่มท่าลี่/รร.บ้านท่าลี่ อ.ท่าลี่

 • กลุ่มลุ่มน้ำเหือง/รร.ชุมชนบ้านปากห้วย อ.ท่าลี่

คลิกเพื่อเข้าร่วม Google Meet ได้ที่ :: meet.google.com/sfa-agqv-wwu

รหัสการประชุม :: sfa-agqv-wwu

สามารถรับชมผ่านทาง Youtube ::

ภาคเช้า :: https://youtu.be/XFgrsV2_Zbk

ภาคบ่าย :: https://youtu.be/LtbS0mvIyuM