รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ช่วงที่ 1

วันที่โพสต์: Jan 06, 2021 8:47:4 AM

รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ช่วงที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1