ระเบียบการเปิด-ปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

วันที่โพสต์: Jan 07, 2021 7:31:23 AM

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ข้อ ๘ กรณีพิเศษ/ข้อ ๙ เนื่องจากเหตุพิเศษ

(๑) หัวหน้าสถานศึกษา สั่งปิดได้ไม่เกินเจ็ดวัน

** เมื่อได้สั่งปิดสถานศึกษาไปแล้ว สถานศึกษาต้องทำการสอนชดเชยให้ครบตามจำนวนวันที่ปิดนั้น