มาตรการป้องกันและการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาในสถานการณ์ Covid-19 ระยะที่ 1

วันที่โพสต์: Jan 05, 2021 6:35:20 AM

ดาวน์โหลดแอป “หมอชนะ”

ดาวน์โหลดแอป “ไทยชนะ”

หมอพร้อม ลงทะเบียนได้กี่ช่องทาง?

คำตอบ: มี 3 ช่องทาง โดยเลือกเพียง 1 ช่องทาง คือ

  1. Line OA หมอพร้อม

  2. Mobile application หมอพร้อม

  3. ติดต่อโดยตรงกับโรงพยาบาลที่ท่านรักษาอยู่ หรือ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือ อสม.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

    1. กำหนดมาตรการป้องกัน

      1. มีมาตรการการคัดกรองวัดไข้

      2. มีมาตรการเข้มงวดทุกคนต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสำนักงาน

      3. มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ

      4. มีการจัดเว้นระยะห่างตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

    2. มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสหรือบริเวณส่วนรวมที่ใช้ร่วมกันบ่อยๆ เช่น ราวบันได ลูกปิดประตู

      1. มีการเปิดหน้าต่างประตูห้องเรียนเพื่อระบายอากาศตอนพักเที่ยงหรือช่วงอากาศไม่ร้อน

    1. มีมาตรการลดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เช่น ประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ

    2. มีการนำแอปพริเคชั่น ไทยชนะ/และหมอชนะ

      1. มีการจัดทำข้อมูลบันทึกการเดินทางของบุคลากรในสำนักงาน

โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

    1. กำหนดมาตรการป้องกัน

      1. มีมาตรการการคัดกรองวัดไข้ผู้เรียน ครูและบุคลากรของสถานศึกษา

      2. มีมาตรการเข้มงวดให้ผู้เรียนต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา

      3. มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ

      4. มีมาตรการเข้มงวดให้ผู้เรียนต้องล้างมือบ่อย ๆ

      5. มีการจัดเว้นระยะห่างในห้องเรียนตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

      6. มีการทำความสะอาดพื้นผิวโต๊ะ เก้าอี้หรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกห้องเรียนหลังจบการเรียนการสอนหรือทุกสองชั่วโมง

      7. มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสหรือบริเวณส่วนรวมที่ใช้ร่วมกันบ่อยๆ เช่น ราวบันได ลูกปิดประตู

      8. มีการเปิดหน้าต่างประตูห้องเรียนเพื่อระบายอากาศตอนพักเที่ยงหรือช่วงไม่มีการเรียนการสอนในห้องนั้น

      9. มีมาตรการให้ผู้เรียนลดการจับกลุ่มพูดคุยกันโดยไม่จำเป็น

      10. มีมาตรการลดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เช่น เข้าค่าย กีฬาสี ฯลฯ

      11. มีมาตรการลดความแออัดของผู้เรียนในการใช้พื้นที่ส่วนรวมร่วมกัน เช่น สนามเด็กเล่น โรงอาหาร ห้องสมุด ฯลฯ

      12. มีการบริหารจัดการอย่างเข้มงวดสำหรับรถรับ-ส่งนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

      13. มีการนำแอปพริเคชั่น ไทยชนะ/และหมอชนะ

      14. มีการจัดทำข้อมูลบันทึกการเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครอง

    2. กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามที่ สพฐ.กำหนด

ประกาศ