มาตรการป้องกันและการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาในสถานการณ์ Covid-19 ระยะที่ 1

วันที่โพสต์: Jan 05, 2021 6:35:20 AM

ดาวน์โหลดแอป “หมอชนะ”

ดาวน์โหลดแอป “ไทยชนะ”

หมอพร้อม ลงทะเบียนได้กี่ช่องทาง?

คำตอบ: มี 3 ช่องทาง โดยเลือกเพียง 1 ช่องทาง คือ

 1. Line OA หมอพร้อม

 2. Mobile application หมอพร้อม

 3. ติดต่อโดยตรงกับโรงพยาบาลที่ท่านรักษาอยู่ หรือ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือ อสม.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

  1. กำหนดมาตรการป้องกัน

   1. มีมาตรการการคัดกรองวัดไข้

   2. มีมาตรการเข้มงวดทุกคนต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสำนักงาน

   3. มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ

   4. มีการจัดเว้นระยะห่างตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  2. มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสหรือบริเวณส่วนรวมที่ใช้ร่วมกันบ่อยๆ เช่น ราวบันได ลูกปิดประตู

   1. มีการเปิดหน้าต่างประตูห้องเรียนเพื่อระบายอากาศตอนพักเที่ยงหรือช่วงอากาศไม่ร้อน

  1. มีมาตรการลดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เช่น ประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ

  2. มีการนำแอปพริเคชั่น ไทยชนะ/และหมอชนะ

   1. มีการจัดทำข้อมูลบันทึกการเดินทางของบุคลากรในสำนักงาน

โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

  1. กำหนดมาตรการป้องกัน

   1. มีมาตรการการคัดกรองวัดไข้ผู้เรียน ครูและบุคลากรของสถานศึกษา

   2. มีมาตรการเข้มงวดให้ผู้เรียนต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา

   3. มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ

   4. มีมาตรการเข้มงวดให้ผู้เรียนต้องล้างมือบ่อย ๆ

   5. มีการจัดเว้นระยะห่างในห้องเรียนตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

   6. มีการทำความสะอาดพื้นผิวโต๊ะ เก้าอี้หรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกห้องเรียนหลังจบการเรียนการสอนหรือทุกสองชั่วโมง

   7. มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสหรือบริเวณส่วนรวมที่ใช้ร่วมกันบ่อยๆ เช่น ราวบันได ลูกปิดประตู

   8. มีการเปิดหน้าต่างประตูห้องเรียนเพื่อระบายอากาศตอนพักเที่ยงหรือช่วงไม่มีการเรียนการสอนในห้องนั้น

   9. มีมาตรการให้ผู้เรียนลดการจับกลุ่มพูดคุยกันโดยไม่จำเป็น

   10. มีมาตรการลดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เช่น เข้าค่าย กีฬาสี ฯลฯ

   11. มีมาตรการลดความแออัดของผู้เรียนในการใช้พื้นที่ส่วนรวมร่วมกัน เช่น สนามเด็กเล่น โรงอาหาร ห้องสมุด ฯลฯ

   12. มีการบริหารจัดการอย่างเข้มงวดสำหรับรถรับ-ส่งนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

   13. มีการนำแอปพริเคชั่น ไทยชนะ/และหมอชนะ

   14. มีการจัดทำข้อมูลบันทึกการเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครอง

  2. กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามที่ สพฐ.กำหนด

ประกาศ