ประชุมเตรียมสร้างบทเรียนออนไลน์

วันที่โพสต์: Apr 29, 2020 1:49:39 PM

24 เมษายน 2563

ประชุมเตรียมการจัดอบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยท่านรองอนุกูล ศรีสมบัติ เป็นประธาน

กำหนดอบรม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรียนรู้การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Form

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ศึกษา/รวบรวม/จัดทำเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ (อย่างน้อยคนละ 1 เนื้อหา)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จัดทำบทเรียนออนไลน์/นำขึ้นเว็บไซต์/เผยแพร่