ประกาศจังหวัดเลย ปิดสถานศึกษา 8 - 24 มกราคม 2564

วันที่โพสต์: Jan 07, 2021 4:9:59 PM

ประกาศจังหวัดเลย

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

คำสั่งวันที่ 7 มกราคม 2564

ประกาศวันที่ 6 มกราคม 2564