ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1

วันที่โพสต์: May 20, 2021 4:53:23 AM

คณะกรรมการศูนย์บริหารการศึกษาในสถานการณ์โควิด 19 สพป.ลย.1

ประชุมสรุปการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนครั้งที่ 1/2564

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทพสถิต สพป.ลย.1

สรุป สพป.เลย เขต 1

  1. ศบค.จ.เลย กำหนด

  2. โรงเรียนนักเรียนไม่เกิน 120 คน เปิดให้ นร.มาเรียน On-site ได้ ปฏิบัติตาม ข้อ 2.1 - 2.3

   1. โรงเรียนนักเรียน 121 คน ขึ้นไป เปิดให้ นร.มาเรียน On-site ไม่ได้ /แต่ครูมาจัดการสอนได้ด้วยรูปแบบ On-Air Online On-Demand On-Hand ปฏิบัติตาม ข้อ 2.1 - 2.3 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 -> 2021-05_a9cb3ba911e5e7e.pdf (loei.go.th)

   1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ปฏิบัติตามมาตรการ ข้อ 2.1 - 2.3 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 -> 2021-05_8c16f0b16338dfb.pdf (loei.go.th)

   1. *** โรงเรียนในสังกัดที่ขอเปิดวันที่ 1 เปิดสอนได้เฉพาะ Online On-Air On-Demand On-Hand เท่านั้น /ไม่อนุมัติให้เปิดสอน On-site

   2. ** โรงเรียนในสังกัดที่ขอเปิดวันที่ 14 เปิดสอน On-site Online On-Air On-Demand On-Hand (ทั้งนี้ภายใต้มาตรการปลอดภัย และประกาศ ศบค.จ.เลย)

 1. กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ต้องดำเนินการตามมาตรการดังนี้

  1. ทำแบบประเมินตนเองสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 (Thai Stop Covid Plus : TSC+) พร้อมดาวน์โหลดใบประกาศ คลิก -> Thai Stop Covid Plus (moph.go.th) ต้องเป็นสีเขียวเท่านั้น

  2. นำเข้าที่ประชุมผ่านความเห็นชอบรับรองจาก คณะกรรมการสถานศึกษา /รพ.สต. /ชุมชน

  3. ส่งหนังสือรับรองการขอเปิดสถานศึกษา

  • คลิกเพื่อดาวน์โหลดฟอร์ม -> หนังสือรับรองขอเปิดเรียน.doc

  • แก้ไขรายงานการเปิดเรียน Google Form คลิก -> https://datastudio.google.com/s/gr8SHA50mls

 1. การนับปีการศึกษา ให้นับตามปกติ 17 พฤษภาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

 2. การปิดภาคเรียน ให้เป็นไปตามปกติคือ 10 ตุลาคม 2564

  1. สำหรับวันเรียนที่ไม่ครบ มีแนวทางคือ

   1. ใช้เวลาเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ สอนเสริม

   2. เพิ่มเติมก่อนเรียน/หลังเรียน โดยยึดความปลอดภัยเป็นหลัก

   3. ผสมผสาน 2 ข้อบน

  • *** ทั้งนี้ให้โรงเรียนบริหารจัดการเองให้ครบตามหลักสูตร ***

 1. รายงานการจองวัคซีน COVID-19 จังหวัดเลย

  1. สพป.เลย เขต 1 จัดตั้ง ศูนย์บริหารการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 สพป.ลย.1 http://covid19school.loei1.go.th

  2. กระทรวง DE ให้การสนับสนุนเรื่องอินเทอร์เน็ต ให้ฟรีเฉพาะ รร.ที่จำเป็นต้องออนไลน์/นักเรียนออนไลน์ (เรียนที่บ้าน และสอนที่บ้านจริงๆ)

  • *** สำรวจรายงานไป สพฐ.

 1. สำรวจความต้องการใบงาน/แบบฝึกหัดให้กับนักเรียน On-hand โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอน 6 วิชา ๆ ละ 1 เล่ม

  • *** สำรวจรายงานไป สพฐ.

 1. อาหารกลางวัน/อาหารเสริม(นม)

   1. สามารถจ่ายเงินเพื่อให้ผู้ปกครองจัดหาได้

   2. อาหารเสริม(นม) ต้องส่งให้นักเรียนได้ทานทุกวัน โดยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นผู้ดูแล

รับชมวีดีโอการประชุมซ้อมความเข้าใจการขยายเวลาการเปิดภาคเรียนเป็น 14 มิถุนายน 2564 โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. : https://www.facebook.com/obecchannel2/videos/3010004375899240

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม : ประชุม เตรียมก่อนเปิดภาคเรียน (19 พ.ค.64) - Google ไดรฟ์