การกำกับ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่โพสต์: Feb 18, 2021 3:39:27 AM

การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เดือนกุมภาพันธ์ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔)

  1. ทุกโรงเรียนกรอกรายงานข้อมูลฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ทางลิงค์ http://covid.moe.go.th

  2. และ กรอกรายงานข้อมูลฯ สพป.เลย ๑ ทางลิงค์ xx