คณะกรรมการ

ศฉก.COVID-19 สพป.ลย.๑

ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โรงเรียน COVID-19 สพป.ลย.๑

กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้สถานศึกษาในสังกัด และในกากับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมทั้งให้ส่วนราชการต้นสังกัดกาหนดแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนประกอบกับวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 จากวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งไม่สำมารถเปิดเรียนได้ตามปกติ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำกการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดการศึกษาโดยนักเรียนสำมารถเรียนรู้ได้จำกที่บ้าน (Learn From Home) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทั้งในระบบทางไกลผ่านดาวเทียม โดยความอนุเคราะห์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ (On-Air) และระบบ OnLine&OffLine ในระยะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้เหมาะสมและครอบคลุมตามความพร้อมของผู้เรียนในสถานการณ์ปัจจุบัน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ศฉก.covid-19 สพป.ลย.1

https://drive.google.com/file/d/1PWOIe43IbZArEk25soQP75tK5MeQG80M/view