ศูนย์บริหารการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19
สพป.ลย.๑ (โรงเรียน Covid-19)

 1. แบบบันทึกติดตามรายงานการเดินทางออกนอกพื้นที่ของบุคลากรในสังกัด สพป.เลย เขต 1 https://forms.gle/51k7nCMHxG5JDKWo8

 2. ดูรายงานติดตามการเดินทางบุคลากรในสังกัดฯ https://datastudio.google.com/reporting/e063a473-27aa-46b6-b086-c9455568e256

 3. การใช้งาน ไทยชนะ / หมอชนะ / หมอพร้อม http://covid19school.loei1.go.th/active/matrkar-1

  1. Q&A ถาม - ตอบ ทุกเรื่องราวกับ สพป.เลย เขต 1 http://web.loei1.go.th/qa

  2. ครูพร้อม 17 พฤษภาคม 2564 ครูพร้อม.com

  3. นโยบายการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 อังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 : ประชุม ผอ.สพท.ครั้งที่ 1/2564

  4. ผังการปฏิบัติงานตามแนวทางในกรณีต้องปฏิบัติงาน Work From Home http://covid19school.loei1.go.th/e-learning/office/digitaltechnologyworkfromhome

โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้