สำรวจความพร้อมการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563

โพสต์11 พ.ค. 2563 14:40โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2563 07:16 ]
** รายงานการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
 1. แบบสำรวจรายงานผลการเตรียมความพร้อมการสอนทางไกล Covid-19 (ส่งไฟล์ Excel กลับคืนทาง AMSS++ ภายในวันนี้ครับ) ไฟล์รายงานผลการสอนทางไกล Excel
 2. เอกสารโรงเรียนส่ง : ไฟล์ Excel https://drive.google.com/drive/folders/1XA9uifaC-h0xj7yacF-vdzn-EH_D5gvd?usp=sharing

** สำรวจกล่องดิจิทัลและเครื่องรับโทรทัศน์
  1. แบบสำรวจและรายงานกล่องดิจิตตอลและโทรทัศน์ คลิก Download และส่งเป็นไฟล์ Excel ทาง AMSS++ ถึงกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ลย.1 
  2. ตรวสอบผลการสำรวจฯ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m-60sUodDXmvzBQI-3rWNGv-XiXycCMd8KuCRG4s2IA/edit?usp=sharing      3. เอกสารโรงเรียนส่ง https://drive.google.com/drive/folders/1XNDRCMQ7_HfrtZrokjajnVLf3iBxjeGo?usp=sharing
  ปิดการรายงาน สำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
  • แบบสำรวจ https://forms.gle/Se4ikNNgyHykkc2j9
  • ตรวจสอบข้อมูลแบบสำรวจ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cHpjl39MOGyq-_9qVAFi9Z_qgI48j_B7l_hbwoLtgmU/edit?usp=sharing

  ć
  มณฑล พร้อมสันเทียะ,
  13 พ.ค. 2563 14:40
  Ĉ
  มณฑล พร้อมสันเทียะ,
  11 พ.ค. 2563 15:27
  Comments