รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVIC-19

โพสต์5 มิ.ย. 2563 07:58โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2563 08:42 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

สพฐ. ได้จัดทำแบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
พร้อมคำชี้แจงและปฏิทินการรายงาน ดังนี้


ปฏิทินการรายงานสำหรับ โรงเรียน กับ สพป.ลย.1
 ระยะที่ ประเด็นการรายงาน 

 URL Google Forms บันทึกข้อมูล
 1  ความพร้อมเรื่องการสอนทางไกล
 ดูรายงานสรุป ระยะ 1
https://datastudio.google.com/s/gbp9NIKcznM
ดำเนินการแล้ว  
 2  การจัดการเรียนการสอนทางไกล
 ดูรายงานสรุป ระยะ 2
https://datastudio.google.com/s/kmTHK87_vE0
ดำเนินการแล้ว https://forms.gle/L7dS2CpHnNnLBzVM8
 3  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล
 
 3.1  - กรอกแบบประเมินตนเองของสถานศึกษา 44 ข้อ ดำเนินการแล้ว
  - ส่งหนังสือรับรอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
18 มิถุนายน 2563
1) Upload ขึ้นระบบ สพฐ.
2) ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  http://202.29.173.13/login?r=school

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 + แบบหนังสือรับรองของคณะกรรมการสถานศึกษา
  - กรอกแบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนทุกคน 1 กรกฎาคม 2563 http://gg.gg/jm0tb
 3.2  แบบสำรวจหมายเลข 1
ข้อมูลการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2663
สำหรับโรงเรียนทั่วไปทุกโรงเรียน
 ดูรายงานสรุป ระยะ 3
https://datastudio.google.com/s/uMPmeOIbXK8
ดำเนินการแล้ว https://bit.ly/2UtImrB
 3.3  แบบสำรวจหมายเลข 2 
สำหรับโรงเรียนลักษณะพิเศษแบบพักนอน
ดำเนินการแล้ว ไม่มี
  แบบสำรวจหมายเลข 3
2) รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล
3) ส่งไฟล์แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน กลุ่ม 3 (นักเรียนเกิน 20/25 ต่อห้อง)

 22 มิถุนายน 2563 http://202.29.173.13/login?r=school

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 แบบสำรวจหมายเลข 3
 โรงเรียนในเขตที่มีนักเรียนรหัส G นักเรียนที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน COVID-19          ดำเนินการแล้ว
  • รายงาน ทางลิ้ง bit.ly/3gx2a65
  • ตรวจสอบโรงเรียนในเขตที่มีนักเรียนรหัส G นักเรียนที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน COVID-19 ทางลิ้ง bit.ly/2NWk71G
 5  การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  1 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ    รหัสโรงเรียน/อีเมล์ ตรวจสอบได้ทางที่อยู่ลิ้งนี้ gg.gg/emailloei1 


ปฏิทินการรายงานสำหรับ สพป.ลย.1 กับ สพฐ.
ระยะที่ ประเด็นการรายงาน ส่งรายงานสรุป URL
 1 ความพร้อมเรื่องการสอนทางไกล  ดำเนินการแล้ว   
 2 การจัดการเรียนการสอนทางไกล  10 มิถุนายน 2563  covid19.obec.go.th 
 3 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล  25 มิถุนายน 2563  ดูรายงานข้อมูล
แบบ 1 bit.ly/37lBKR6
แบบ 2 bit.ly/37v28IA
 4 การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  1 กรกฎาคม 2563   


เรื่องเดิม
รายงานระยะที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563