รายงาน

รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVIC-19

โพสต์5 มิ.ย. 2563 07:58โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2563 08:42 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]


สพฐ. ได้จัดทำแบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
พร้อมคำชี้แจงและปฏิทินการรายงาน ดังนี้


ปฏิทินการรายงานสำหรับ โรงเรียน กับ สพป.ลย.1
 ระยะที่ ประเด็นการรายงาน 

 URL Google Forms บันทึกข้อมูล
 1  ความพร้อมเรื่องการสอนทางไกล
 ดูรายงานสรุป ระยะ 1
https://datastudio.google.com/s/gbp9NIKcznM
ดำเนินการแล้ว  
 2  การจัดการเรียนการสอนทางไกล
 ดูรายงานสรุป ระยะ 2
https://datastudio.google.com/s/kmTHK87_vE0
ดำเนินการแล้ว https://forms.gle/L7dS2CpHnNnLBzVM8
 3  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล
 
 3.1  - กรอกแบบประเมินตนเองของสถานศึกษา 44 ข้อ ดำเนินการแล้ว
  - ส่งหนังสือรับรอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
18 มิถุนายน 2563
1) Upload ขึ้นระบบ สพฐ.
2) ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  http://202.29.173.13/login?r=school

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 + แบบหนังสือรับรองของคณะกรรมการสถานศึกษา
  - กรอกแบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนทุกคน 1 กรกฎาคม 2563 http://gg.gg/jm0tb
 3.2  แบบสำรวจหมายเลข 1
ข้อมูลการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2663
สำหรับโรงเรียนทั่วไปทุกโรงเรียน
 ดูรายงานสรุป ระยะ 3
https://datastudio.google.com/s/uMPmeOIbXK8
ดำเนินการแล้ว https://bit.ly/2UtImrB
 3.3  แบบสำรวจหมายเลข 2 
สำหรับโรงเรียนลักษณะพิเศษแบบพักนอน
ดำเนินการแล้ว ไม่มี
  แบบสำรวจหมายเลข 3
2) รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล
3) ส่งไฟล์แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน กลุ่ม 3 (นักเรียนเกิน 20/25 ต่อห้อง)

 22 มิถุนายน 2563 http://202.29.173.13/login?r=school

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 แบบสำรวจหมายเลข 3
 โรงเรียนในเขตที่มีนักเรียนรหัส G นักเรียนที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน COVID-19          ดำเนินการแล้ว
 • รายงาน ทางลิ้ง bit.ly/3gx2a65
 • ตรวจสอบโรงเรียนในเขตที่มีนักเรียนรหัส G นักเรียนที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน COVID-19 ทางลิ้ง bit.ly/2NWk71G
 5  การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  1 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ    รหัสโรงเรียน/อีเมล์ ตรวจสอบได้ทางที่อยู่ลิ้งนี้ gg.gg/emailloei1 


ปฏิทินการรายงานสำหรับ สพป.ลย.1 กับ สพฐ.
ระยะที่ ประเด็นการรายงาน ส่งรายงานสรุป URL
 1 ความพร้อมเรื่องการสอนทางไกล  ดำเนินการแล้ว   
 2 การจัดการเรียนการสอนทางไกล  10 มิถุนายน 2563  covid19.obec.go.th 
 3 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล  25 มิถุนายน 2563  ดูรายงานข้อมูล
แบบ 1 bit.ly/37lBKR6
แบบ 2 bit.ly/37v28IA
 4 การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  1 กรกฎาคม 2563   


เรื่องเดิม
รายงานระยะที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

รายงานแบบสำรวจความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกล DLTV

โพสต์2 มิ.ย. 2563 20:06โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2563 07:16 ]

ศฉก.Covid-19 สพฐ.
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
การสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกลของโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถเรียนจากบ้านได้ (Learn from Home)
ครั้งที่ 1 หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว643 ลว.1 มิถุนายน 2563 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - เสร็จเรียบร้อย

ครั้งที่ 2 หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว651 ลว.2 มิถุนายน 2563
เป้าหมาย
 1. ทุก​โรงเรียน​ เบื้องต้น​เน้น **เฉพาะ​โรงเรียน​ขนาดเล็กปี 2563 (ตามข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบัน ณ วันรายงาน 4 มิถุนายน 2563)​
 2. เฉพาะ​นักเรียน​ที่ไม่สามารถเรียน​ DLTV ที่บ้านได้ 
การดำเนินการ
 1. แบบสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกล DLTV สำหรับโรงเรียน (ส่งคืนเป็นไฟล์รูปแบบ Excel เท่านั้น ในระบบ AMSS++ ถึงกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ) คลิกเพื่อดาวน์โหลด http://gg.gg/jdwht ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น.
 2. แบบสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกล DLTV สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา 
 3. Google Forms สำหรับเขตพื้นที่การศึกษารายงาน สพฐ. bit.ly/2XmPEPJ (4 มิถุนายน 2563 เวลา 18.30น.)

รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ช่วงที่ 1

โพสต์29 พ.ค. 2563 01:24โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2563 07:17 ]


รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ช่วงที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 1. แบบ Google Form สำหรับโรงเรียนกรอกข้อมูล
  https://forms.gle/MiQXonU1uBrofS9Q6
 2. ตรวจสอบการกรอกข้อมูล Google Sheet
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y2yunX2qZGJ1S24rZuGVMqAQC310ZV_2dRXzgyoDTe8/edit?usp=sharing
 3. Google Data Studio รายงานติดตามข้อมูลสรุป
  https://datastudio.google.com/reporting/18x110XojkqLRWf-Ta-RRD5nFts4fzAKi/page/GCuRB

สำรวจความพร้อมการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563

โพสต์11 พ.ค. 2563 14:40โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2563 07:16 ]

** รายงานการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
 1. แบบสำรวจรายงานผลการเตรียมความพร้อมการสอนทางไกล Covid-19 (ส่งไฟล์ Excel กลับคืนทาง AMSS++ ภายในวันนี้ครับ) ไฟล์รายงานผลการสอนทางไกล Excel
 2. เอกสารโรงเรียนส่ง : ไฟล์ Excel https://drive.google.com/drive/folders/1XA9uifaC-h0xj7yacF-vdzn-EH_D5gvd?usp=sharing

** สำรวจกล่องดิจิทัลและเครื่องรับโทรทัศน์
  1. แบบสำรวจและรายงานกล่องดิจิตตอลและโทรทัศน์ คลิก Download และส่งเป็นไฟล์ Excel ทาง AMSS++ ถึงกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ลย.1 
  2. ตรวสอบผลการสำรวจฯ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m-60sUodDXmvzBQI-3rWNGv-XiXycCMd8KuCRG4s2IA/edit?usp=sharing      3. เอกสารโรงเรียนส่ง https://drive.google.com/drive/folders/1XNDRCMQ7_HfrtZrokjajnVLf3iBxjeGo?usp=sharing
  ปิดการรายงาน สำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
  • แบบสำรวจ https://forms.gle/Se4ikNNgyHykkc2j9
  • ตรวจสอบข้อมูลแบบสำรวจ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cHpjl39MOGyq-_9qVAFi9Z_qgI48j_B7l_hbwoLtgmU/edit?usp=sharing

  1-4 of 4