วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อโคโลนา 2019 (COVID-19)
    • Onsite
    • On-Air
    • OnLine
  2. เพื่อรวบรวม แลกเปลี่ยน และเผยแพร่บทเรียน Online ของครูและบุคลากร สพป.เลย เขต 1
  3. เพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับวิถีการเรียนการสอนยุคใหม่ New Normal
Comments