ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต

โพสต์21 ก.ค. 2563 19:32โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

เรื่อง ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต
นายเอกวุฒิ พิมโคตร
ครู
42010046 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา
https://forms.gle/zqUiYxqbr9YfbAAi9
Comments