คู่มือการใช้งาน Application การประชุมวิดีโอ Video Conference เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning)

โพสต์3 พ.ค. 2563 10:07โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2563 21:42 ]ผู้จัดทำแก้ไข/เพิ่มเติม :: นายจักรกฤษ อาจแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
Cerdit :: 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ https://arit.rmutsb.ac.th
ดร.วรสรวง ดวงจินดา (อ. ช้าง) ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม https://www.canva.com/design/DAD4NnbYcOU/iyTXaP55sKq7UlHYOr4wuQ/view?website#2:cover-page
Comments