รายงานการเตรียมการจัดการเรียนการสอนปี 1/2564 (ครั้งที่ 2) และสำรวจการฉีดวัคซีน COVID-19

โพสต์13 พ.ค. 2564 15:08โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2564 23:34 ]
เรียน ท่านผอ.สพป./สพม.
ตามที่มีการประชุมผู้อำนวยการสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2564 ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตรวบรวมรายชื่อผู้บริหาร รครูอาจารย์และบุคลากรอื่นที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน รวมทั้งผู้ที่มาจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเพื่อเตรียมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสCOVI- 19 ขอให้ทุกเขตพื้นที่ได้จัดทำข้อมูลรวมไว้ที่เขตพื้นที่ โดยจำแนกเป็นรายอำเภอ พร้อมที่จะใช้ข้อมูลได้ทันที เมื่อจะทำการฉีดวัคซีนโดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน อายุ พร้อมโรคประจำตัว และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ สพฐ.จะแจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนอีกครั้งหนึ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเตรียมเป็นข้อมูลไว้ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
นายสนิท แย้มเกษร
รองเลขาธิการ กพฐ.

การดำเนินงาน ** ภายในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
  1. คลิกดาวน์โหลดไฟล์ 01-รายงานฉีดวัคซีน COVID-19.xlsx (google.com) เพื่อกรอกข้อมูล  และนำส่งทาง https://forms.gle/v1xHoK19S64zQinW8  
  2. ดาวน์โหลดไฟล์รายงานการเตรียมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 นักเรียนรายบุคคลที่เคยรายงานไปแล้วกลับมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน (** ถ้าข้อมูลถูกแล้ว) ที่เว็บไซต์ http://202.29.173.26/covid19/school/ 
Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
13 พ.ค. 2564 15:11
Comments