รายงานสถานการณ์ Covid-19 ของสพป.เลย เขต 1

โพสต์1 พ.ค. 2564 23:12โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2564 21:03 ]
ครบ 100%
** ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 (เวลา 12.00 น.)
แจ้งให้โรงเรียนวางแผนการจัดการเรียนการสอน และรายงานผลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
** โดยกรอกข้อมูลที่ได้ลงในระบบตามที่อยู่ http://202.29.173.26/covid19 ใช้ข้อมูลรหัสโรงเรียน 8 หลักของโรงเรียนในการเข้าสู่ระบบ แล้วดำเนินการตามเมนูดังนี้
เมนูที่ 1. ดาวน์โหลดไฟล์ EXCEL เพื่อกรอกข้อมูลนักเรียนรายคน
เมนูที่ 2. กรอกข้อมูลรายงาน
เมนูที่ 3. อัพโหลดไฟล์ EXCEL จากข้อ 1 เข้าสู่ระบบ

รายงานสรุป

1.1 ชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 1
1.2 จำนวนโรงเรียนทั้งหมดในสังกัด(ที่รายงาน) จำนวน 131 โรง
1.3 จำนวนนักเรียนทั้งหมดในสังกัด จำนวน 18,651 คน
1.4 จำนวนโรงเรียนที่จำแนกตามระดับชั้นที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
       * (สำหรับโรงเรียนที่ไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่นบางชั้นเรียน หรือบางห้องเรียน)
1.5 ขนาดของโรงเรียน (ในภารกิจนี้ได้กำหนดขนาดของโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียน 1 - 120 คน โรงเรียนขนาดกลางมีจำนวนนักเรียน 121 - 500 คน โรงเรียนขนาดใหญ่มีจำนวนนักเรียน 501 – 1,000 คน โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีจำนวนนักเรียน 1,001 คน ขึ้นไป)
     • โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 83 โรง จำนวนนักเรียน 4987คน
     • โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 42 โรง จำนวนนักเรียน 7578คน
     • โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 4 โรง จำนวนนักเรียน 2339คน
     • โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 2 โรง จำนวนนักเรียน 3747คน
2. แนวทางที่โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีที่นักเรียนไม่สามารถ มาเรียนได้ตามปกติ
     • รูปแบบที่ 1 แบบ On-site ทุกระดับชั้น จำนวน 57 โรง จำนวนนักเรียน4,970คน
     • รูปแบบที่ 2 แบ่ง 2 กลุ่ม สลับเวลามาเรียน รอบเช้า – รอบบ่าย จำนวน 1 โรง จำนวนนักเรียน 216 คน
     • รูปแบบที่ 3 แบ่ง 2 กลุ่ม สลับวันมาเรียน วันเว้นวัน จำนวน 13 โรง จำนวนนักเรียน 6180 คน
     • รูปแบบที่ 4 แบ่ง 3 กลุ่ม สลับวันมาเรียน 1 วัน เว้น 2 วัน จำนวน 0 โรง จำนวนนักเรียน คน
     • รูปแบบที่ 5 แบ่ง 4 กลุ่ม สลับวันมาเรียน 1 วัน เว้น 3 วัน จำนวน 1 โรง จำนวนนักเรียน 46 คน
     • รูปแบบที่ 6 รูปแบบอื่น ๆ และปฏิบัติตามมาตรการ ศบค.
     1)รูปแบบ อื่น ๆ จำนวน 15 โรง จำนวนนักเรียน 2682 คน ฯลฯ (ให้ปลายทางกรอกเพิ่มได้เอง)
  2.2 โรงเรียนที่จะจัดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำแนกตามเหตุผลที่กำหนด
จำนวนทั้งหมด..................... โรง จำนวนนักเรียนทั้งหมด.....................คน
   2.2.1 เหตุผลการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site เท่านั้น
        • นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล หรือ มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกลไม่เพียงพอ (เช่น ครอบครัวมีบุตรหลาน 2 คน แต่มีโทรทัศน์ 1 เครื่อง) จำนวน 38 โรง จำนวนนักเรียน 1970 คน
        • นักเรียนที่ไม่มีผู้ปกครองดูแลในขณะเรียนทางไกลอยู่ที่บ้าน อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของนักเรียน จำนวน 37 โรง จำนวนนักเรียน 1780 คน
        • นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล (ข้อ 1) และไม่มีผู้ปกครองดูแล (ข้อ 2)จำนวน 37 โรง จำนวนนักเรียน 1220 คน
        • โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 47 โรง จำนวนนักเรียน 7387 คน
        • โรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 75 โรง จำนวนนักเรียน 5197 คน
   2.2.2 จำนวนโรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ เพียง 1 รูปแบบ
        • โรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนแบบ On-air จำนวน 18 โรง จำนวนนักเรียน 1678 คน
        • โรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand จำนวน 67 โรง จำนวนนักเรียน 5581 คน
        • โรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนแบบ On-demand จำนวน 7 โรง จำนวนนักเรียน 1020 คน
        • โรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนแบบ Online จำนวน 4 โรง จำนวนนักเรียน 383 คน
   2.2.3 จำนวนโรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 2 รูปแบบ เท่านั้น
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site และ On-air จำนวน 2 โรง จำนวนนักเรียน 27 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site และ On-hand จำนวน 30 โรง จำนวนนักเรียน 2592 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site และ On-demand จำนวน 4 โรง จำนวนนักเรียน 326 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site และ Online จำนวน 1 โรง จำนวนนักเรียน 9 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-air และ On-hand จำนวน 24 โรง จำนวนนักเรียน 1405 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-air และ On-demand จำนวน 0 โรง จำนวนนักเรียน 0 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-air และ Online จำนวน 0 โรง จำนวนนักเรียน 0 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-hand และ On-demand จำนวน 7 โรง จำนวนนักเรียน 786 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-hand และ Online จำนวน 13 โรง จำนวนนักเรียน 605 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-demand และ Online จำนวน 1 โรง จำนวนนักเรียน 28 คน
   2.2.4 จำนวนโรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 3 รูปแบบ เท่านั้น
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site , On-air และ On-hand จำนวน 7 โรง จำนวนนักเรียน 349 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site , On-air และ Online จำนวน 0 โรง จำนวนนักเรียน 0 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site , On-air และ On-hand จำนวน 2 โรง จำนวนนักเรียน 9 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site , On-hand และ On-demand จำนวน 3 โรง จำนวนนักเรียน 394 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site , On-hand และ Online จำนวน 3 โรง จำนวนนักเรียน 11 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site , On-demand และ Online จำนวน 0 โรง จำนวนนักเรียน 0 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-air , On-hand และ On-demand จำนวน 4 โรง จำนวนนักเรียน 924 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-air , On-hand และ Online จำนวน 6 โรง จำนวนนักเรียน 174 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-air , On-demand และ Online จำนวน 0 โรง จำนวนนักเรียน 0 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-hand , On-demand และ Online จำนวน 3 โรง จำนวนนักเรียน 80 คน
   2.2.5 จำนวนโรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 4 รูปแบบ เท่านั้น
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site , On-air , On-hand และ On-demand จำนวน 0 โรง จำนวนนักเรียน 0 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site , On-air , On-hand และ Online จำนวน 1 โรง จำนวนนักเรียน 32 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site , On-air , On-demand และ Online จำนวน 0 โรง จำนวนนักเรียน 0 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site , On-hand , On-demand และ Online จำนวน 0 โรง จำนวนนักเรียน 0 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-air , On-hand , On-demand และ Online จำนวน 3 โรง จำนวนนักเรียน 269 คน
   2.2.6 จำนวนโรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน ทั้ง 5 รูปแบบ
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site , On-air , On-hand , On-demand และ Online จำนวน 1 โรง จำนวนนักเรียน 2034 คน
   2.2.7 จำนวนโรงเรียนที่จัดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ (ระบุ)
        • รูปแบบ........................... จำนวน 1 โรง จำนวนนักเรียน 324 คน ฯลฯ (ให้ปลายทางกรอกเพิ่มได้เอง)
หมายเหตุ รูปแบบอื่น ๆ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่แตกต่างจาก 5 รูปแบบ ที่ สพฐ. กำหนด
  2.3 จำนวนนักเรียนที่จะเรียนทางไกลจากที่บ้านด้วยสื่อการเรียนรู้ DLTV โดยใช้ช่องทางหลักเพียงช่องทางเดียว
       • นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ DLTV ได้ทุกช่องทาง จำนวนนักเรียน 83 คน
       • นักเรียนที่เรียนโดยใช้โทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV: KU-Band) จำนวนนักเรียน 308 คน
       • นักเรียนที่เรียนโดยใช้โทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV: C-Band) จำนวนนักเรียน 70 คน
       • นักเรียนที่เรียนโดยใช้โทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Digital TV) จำนวนนักเรียน 20 คน
       • นักเรียนที่เรียนโดยใช้โทรทัศน์ผ่านสายเคเบิ้ล (Cable TV) จำนวนนักเรียน 26 คน
       • นักเรียนที่เรียนโดยใช้โทรทัศน์ผ่านแอพพลิเคชัน (Application TV) จำนวนนักเรียน 1 คน
       • นักเรียนที่เรียนโดยใช้โทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต (IPTV) จำนวนนักเรียน 0 คน
       • นักเรียนที่เรียนโดยใช้เว็บไซต์ www.dltv.ac.th จำนวนนักเรียน 1170 คน
  2.4 จำนวนนักเรียนที่ใช้เครื่องมือการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ของโรงเรียน (โรงเรียนเสามารถเลือกได้มากกว่า 1 เครื่องมือ)
       • Google Meet จำนวนนักเรียน 6 โรง
       • Microsoft Teams จำนวนนักเรียน 0 โรง
       • Zoom Meeting จำนวนนักเรียน 4 โรง
       • AcuLearn จำนวนนักเรียน 0 โรง
       • WebEx จำนวนนักเรียน 0 โรง
       • Braincloud จำนวนนักเรียน 0 โรง
       • Vroom จำนวนนักเรียน 0 โรง
       • Line จำนวนนักเรียน 15 โรง
       • Facebook จำนวนนักเรียน 12 โรง
       • เครื่องมือการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ประเภทอื่น ๆ
       1) ชื่อเครื่องมือ.................................................................................................................
ระดับชั้น................................................ จำนวนนักเรียน 0 โรง

Comments