รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ช่วงที่ 1

โพสต์6 ม.ค. 2564 00:47โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ
รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ช่วงที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  1. แบบ Google Form สำหรับโรงเรียนกรอกข้อมูล

  2. ตรวจสอบการกรอกข้อมูล Google Sheet
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y2yunX2qZGJ1S24rZuGVMqAQC310ZV_2dRXzgyoDTe8/edit?usp=sharing
  3. Google Data Studio รายงานติดตามข้อมูลสรุป
    https://datastudio.google.com/reporting/18x110XojkqLRWf-Ta-RRD5nFts4fzAKi/page/GCuRB
Comments