ระเบียบการเปิด-ปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

โพสต์6 ม.ค. 2564 23:31โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2564 23:50 ]
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๘ กรณีพิเศษ/ข้อ ๙ เนื่องจากเหตุพิเศษ
(๑) หัวหน้าสถานศึกษา สั่งปิดได้ไม่เกินเจ็ดวัน
** เมื่อได้สั่งปิดสถานศึกษาไปแล้ว สถานศึกษาต้องทำการสอนชดเชยให้ครบตามจำนวนวันที่ปิดนั้น


Comments