ประชุมเตรียมสร้างบทเรียนออนไลน์

โพสต์29 เม.ย. 2563 06:49โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2563 07:00 ]
24 เมษายน 2563
ประชุมเตรียมการจัดอบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยท่านรองอนุกูล ศรีสมบัติ เป็นประธาน
กำหนดอบรม
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรียนรู้การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Form
วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ศึกษา/รวบรวม/จัดทำเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ (อย่างน้อยคนละ 1 เนื้อหา)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จัดทำบทเรียนออนไลน์/นำขึ้นเว็บไซต์/เผยแพร่

Comments