มาตรการป้องกันและการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาในสถานการณ์ Covid-19 ระยะที่ 1

โพสต์4 ม.ค. 2564 22:35โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2564 19:49 ]

 ดาวน์โหลดแอป  “หมอชนะ”

 👉 https://apps.apple.com/th/app/allthaialert/id1505185420 

  Android 👉 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thaialert.app

    HUAWEI AppGallery 👉  https://appgallery.huawei.com/#/app/C102533465


  ดาวน์โหลดแอป  “ไทยชนะ”

 👉 https://apps.apple.com/th/app/thaichana/id1514639877

  Android 👉 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ktb.thaichana.prod 


 หมอพร้อม  ลงทะเบียนได้กี่ช่องทาง?

คำตอบ: มี 3 ช่องทาง โดยเลือกเพียง 1 ช่องทาง คือ

 1. Line OA หมอพร้อม
 2. Mobile application หมอพร้อม 
 3. ติดต่อโดยตรงกับโรงพยาบาลที่ท่านรักษาอยู่ หรือ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือ อสม.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 2. กำหนดมาตรการป้องกัน
  1. มีมาตรการการคัดกรองวัดไข้
  2. มีมาตรการเข้มงวดทุกคนต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสำนักงาน
  3. มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
  4. มีการจัดเว้นระยะห่างตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  5. มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสหรือบริเวณส่วนรวมที่ใช้ร่วมกันบ่อยๆ เช่น ราวบันได ลูกปิดประตู
  6. มีการเปิดหน้าต่างประตูห้องเรียนเพื่อระบายอากาศตอนพักเที่ยงหรือช่วงอากาศไม่ร้อน
  7. มีมาตรการลดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เช่น ประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ
  8. มีการนำแอปพริเคชั่น ไทยชนะ/และหมอชนะ 
  9. มีการจัดทำข้อมูลบันทึกการเดินทางของบุคลากรในสำนักงาน

โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

 1. กำหนดมาตรการป้องกัน 
  1. มีมาตรการการคัดกรองวัดไข้ผู้เรียน ครูและบุคลากรของสถานศึกษา
  2. มีมาตรการเข้มงวดให้ผู้เรียนต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา
  3. มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
  4. มีมาตรการเข้มงวดให้ผู้เรียนต้องล้างมือบ่อย ๆ
  5. มีการจัดเว้นระยะห่างในห้องเรียนตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  6. มีการทำความสะอาดพื้นผิวโต๊ะ เก้าอี้หรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกห้องเรียนหลังจบการเรียนการสอนหรือทุกสองชั่วโมง
  7. มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสหรือบริเวณส่วนรวมที่ใช้ร่วมกันบ่อยๆ เช่น ราวบันได ลูกปิดประตู
  8. มีการเปิดหน้าต่างประตูห้องเรียนเพื่อระบายอากาศตอนพักเที่ยงหรือช่วงไม่มีการเรียนการสอนในห้องนั้น
  9. มีมาตรการให้ผู้เรียนลดการจับกลุ่มพูดคุยกันโดยไม่จำเป็น
  10. มีมาตรการลดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เช่น เข้าค่าย กีฬาสี ฯลฯ
  11. มีมาตรการลดความแออัดของผู้เรียนในการใช้พื้นที่ส่วนรวมร่วมกัน เช่น สนามเด็กเล่น โรงอาหาร ห้องสมุด ฯลฯ
  12. มีการบริหารจัดการอย่างเข้มงวดสำหรับรถรับ-ส่งนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  13. มีการนำแอปพริเคชั่น ไทยชนะ/และหมอชนะ 
  14. มีการจัดทำข้อมูลบันทึกการเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครอง
 2. กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามที่ สพฐ.กำหนด 

ประกาศ

Comments