ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1

โพสต์19 พ.ค. 2564 21:53โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2564 23:29 ]
คณะกรรมการศูนย์บริหารการศึกษาในสถานการณ์โควิด 19 สพป.ลย.1
ประชุมสรุปการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนครั้งที่ 1/2564
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทพสถิต สพป.ลย.1

สรุป สพป.เลย เขต 1
 1. ศบค.จ.เลย กำหนด
  1. โรงเรียนนักเรียนไม่เกิน 120 คน เปิดให้ นร.มาเรียน On-site ได้ ปฏิบัติตาม ข้อ 2.1 - 2.3
  2. โรงเรียนนักเรียน 121 คน ขึ้นไป เปิดให้ นร.มาเรียน On-site ไม่ได้ /แต่ครูมาจัดการสอนได้ด้วยรูปแบบ On-Air Online On-Demand On-Hand ปฏิบัติตาม ข้อ 2.1 - 2.3  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 -> 2021-05_a9cb3ba911e5e7e.pdf (loei.go.th)
  3. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ปฏิบัติตามมาตรการ ข้อ 2.1 - 2.3 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 -> 2021-05_8c16f0b16338dfb.pdf (loei.go.th) 
  4. *** โรงเรียนในสังกัดที่ขอเปิดวันที่ 1 เปิดสอนได้เฉพาะ Online On-Air On-Demand On-Hand เท่านั้น /ไม่อนุมัติให้เปิดสอน On-site
   ** โรงเรียนในสังกัดที่ขอเปิดวันที่ 14 เปิดสอน On-site Online On-Air On-Demand On-Hand (ทั้งนี้ภายใต้มาตรการปลอดภัย และประกาศ ศบค.จ.เลย)

 2. กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ต้องดำเนินการตามมาตรการดังนี้
  1. ทำแบบประเมินตนเองสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 (Thai Stop Covid Plus : TSC+) พร้อมดาวน์โหลดใบประกาศ คลิก -> Thai Stop Covid Plus (moph.go.th) ต้องเป็นสีเขียวเท่านั้น
  2. นำเข้าที่ประชุมผ่านความเห็นชอบรับรองจาก คณะกรรมการสถานศึกษา /รพ.สต. /ชุมชน
  3. ส่งหนังสือรับรองการขอเปิดสถานศึกษา 
 3. การนับปีการศึกษา ให้นับตามปกติ 17 พฤษภาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
 4. การปิดภาคเรียน ให้เป็นไปตามปกติคือ 10 ตุลาคม 2564
 5. สำหรับวันเรียนที่ไม่ครบ มีแนวทางคือ
  1. ใช้เวลาเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ สอนเสริม
  2. เพิ่มเติมก่อนเรียน/หลังเรียน โดยยึดความปลอดภัยเป็นหลัก
  3. ผสมผสาน 2 ข้อบน
  • *** ทั้งนี้ให้โรงเรียนบริหารจัดการเองให้ครบตามหลักสูตร ***
 6. รายงานการจองวัคซีน COVID-19 จังหวัดเลย
 7. สพป.เลย เขต 1 จัดตั้ง ศูนย์บริหารการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 สพป.ลย.1  http://covid19school.loei1.go.th
 8. กระทรวง DE ให้การสนับสนุนเรื่องอินเทอร์เน็ต ให้ฟรีเฉพาะ รร.ที่จำเป็นต้องออนไลน์/นักเรียนออนไลน์ (เรียนที่บ้าน และสอนที่บ้านจริงๆ)
  • *** สำรวจรายงานไป สพฐ. 
 9. สำรวจความต้องการใบงาน/แบบฝึกหัดให้กับนักเรียน On-hand โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอน 6 วิชา ๆ ละ 1 เล่ม
  • *** สำรวจรายงานไป สพฐ. 
 10. อาหารกลางวัน/อาหารเสริม(นม)
  1. สามารถจ่ายเงินเพื่อให้ผู้ปกครองจัดหาได้
  2. อาหารเสริม(นม) ต้องส่งให้นักเรียนได้ทานทุกวัน โดยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นผู้ดูแล

รับชมวีดีโอการประชุมซ้อมความเข้าใจการขยายเวลาการเปิดภาคเรียนเป็น 14 มิถุนายน 2564 โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. : https://www.facebook.com/obecchannel2/videos/3010004375899240
Ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
27 พ.ค. 2564 00:14
ĉ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
20 พ.ค. 2564 01:49
Comments