ประกาศ

ประกาศล่าสุด

 • ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1 คณะกรรมการศูนย์บริหารการศึกษาในสถานการณ์โควิด 19 สพป.ลย.1 ประชุมสรุปการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ณ ห ...
  ส่ง 30 พ.ค. 2564 23:29 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • รายงานการเตรียมการจัดการเรียนการสอนปี 1/2564 (ครั้งที่ 2) และสำรวจการฉีดวัคซีน COVID-19 เรียน ท่านผอ.สพป./สพม.ตามที่มีการประชุมผู้อำนวยการสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2564 ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 19 พ.ค. 2564 23:34 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • รายงานสถานการณ์ Covid-19 ของสพป.เลย เขต 1 ครบ 100%** ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 (เวลา 12.00 น.)แจ้งให้โรงเรียนวางแผนการจัดการเรียนการสอน และรายงานผลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ** โดยกรอกข้อมูลที่ได้ลงในระบบตามที่อยู่ http ...
  ส่ง 19 พ.ค. 2564 21:03 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศที่ผ่านมา

ซ้อมความเข้าใจเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลย.1

โพสต์19 พ.ค. 2564 21:53โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2564 23:29 ]

คณะกรรมการศูนย์บริหารการศึกษาในสถานการณ์โควิด 19 สพป.ลย.1
ประชุมสรุปการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนครั้งที่ 1/2564
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทพสถิต สพป.ลย.1

สรุป สพป.เลย เขต 1
 1. ศบค.จ.เลย กำหนด
  1. โรงเรียนนักเรียนไม่เกิน 120 คน เปิดให้ นร.มาเรียน On-site ได้ ปฏิบัติตาม ข้อ 2.1 - 2.3
  2. โรงเรียนนักเรียน 121 คน ขึ้นไป เปิดให้ นร.มาเรียน On-site ไม่ได้ /แต่ครูมาจัดการสอนได้ด้วยรูปแบบ On-Air Online On-Demand On-Hand ปฏิบัติตาม ข้อ 2.1 - 2.3  ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 -> 2021-05_a9cb3ba911e5e7e.pdf (loei.go.th)
  3. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ปฏิบัติตามมาตรการ ข้อ 2.1 - 2.3 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 -> 2021-05_8c16f0b16338dfb.pdf (loei.go.th) 
  4. *** โรงเรียนในสังกัดที่ขอเปิดวันที่ 1 เปิดสอนได้เฉพาะ Online On-Air On-Demand On-Hand เท่านั้น /ไม่อนุมัติให้เปิดสอน On-site
   ** โรงเรียนในสังกัดที่ขอเปิดวันที่ 14 เปิดสอน On-site Online On-Air On-Demand On-Hand (ทั้งนี้ภายใต้มาตรการปลอดภัย และประกาศ ศบค.จ.เลย)

 2. กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ต้องดำเนินการตามมาตรการดังนี้
  1. ทำแบบประเมินตนเองสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 (Thai Stop Covid Plus : TSC+) พร้อมดาวน์โหลดใบประกาศ คลิก -> Thai Stop Covid Plus (moph.go.th) ต้องเป็นสีเขียวเท่านั้น
  2. นำเข้าที่ประชุมผ่านความเห็นชอบรับรองจาก คณะกรรมการสถานศึกษา /รพ.สต. /ชุมชน
  3. ส่งหนังสือรับรองการขอเปิดสถานศึกษา 
 3. การนับปีการศึกษา ให้นับตามปกติ 17 พฤษภาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
 4. การปิดภาคเรียน ให้เป็นไปตามปกติคือ 10 ตุลาคม 2564
 5. สำหรับวันเรียนที่ไม่ครบ มีแนวทางคือ
  1. ใช้เวลาเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ สอนเสริม
  2. เพิ่มเติมก่อนเรียน/หลังเรียน โดยยึดความปลอดภัยเป็นหลัก
  3. ผสมผสาน 2 ข้อบน
  • *** ทั้งนี้ให้โรงเรียนบริหารจัดการเองให้ครบตามหลักสูตร ***
 6. รายงานการจองวัคซีน COVID-19 จังหวัดเลย
 7. สพป.เลย เขต 1 จัดตั้ง ศูนย์บริหารการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 สพป.ลย.1  http://covid19school.loei1.go.th
 8. กระทรวง DE ให้การสนับสนุนเรื่องอินเทอร์เน็ต ให้ฟรีเฉพาะ รร.ที่จำเป็นต้องออนไลน์/นักเรียนออนไลน์ (เรียนที่บ้าน และสอนที่บ้านจริงๆ)
  • *** สำรวจรายงานไป สพฐ. 
 9. สำรวจความต้องการใบงาน/แบบฝึกหัดให้กับนักเรียน On-hand โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอน 6 วิชา ๆ ละ 1 เล่ม
  • *** สำรวจรายงานไป สพฐ. 
 10. อาหารกลางวัน/อาหารเสริม(นม)
  1. สามารถจ่ายเงินเพื่อให้ผู้ปกครองจัดหาได้
  2. อาหารเสริม(นม) ต้องส่งให้นักเรียนได้ทานทุกวัน โดยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นผู้ดูแล

รับชมวีดีโอการประชุมซ้อมความเข้าใจการขยายเวลาการเปิดภาคเรียนเป็น 14 มิถุนายน 2564 โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. : https://www.facebook.com/obecchannel2/videos/3010004375899240

รายงานการเตรียมการจัดการเรียนการสอนปี 1/2564 (ครั้งที่ 2) และสำรวจการฉีดวัคซีน COVID-19

โพสต์13 พ.ค. 2564 15:08โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2564 23:34 ]

เรียน ท่านผอ.สพป./สพม.
ตามที่มีการประชุมผู้อำนวยการสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2564 ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตรวบรวมรายชื่อผู้บริหาร รครูอาจารย์และบุคลากรอื่นที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน รวมทั้งผู้ที่มาจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเพื่อเตรียมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสCOVI- 19 ขอให้ทุกเขตพื้นที่ได้จัดทำข้อมูลรวมไว้ที่เขตพื้นที่ โดยจำแนกเป็นรายอำเภอ พร้อมที่จะใช้ข้อมูลได้ทันที เมื่อจะทำการฉีดวัคซีนโดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน อายุ พร้อมโรคประจำตัว และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ สพฐ.จะแจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนอีกครั้งหนึ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเตรียมเป็นข้อมูลไว้ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
นายสนิท แย้มเกษร
รองเลขาธิการ กพฐ.

การดำเนินงาน ** ภายในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
 1. คลิกดาวน์โหลดไฟล์ 01-รายงานฉีดวัคซีน COVID-19.xlsx (google.com) เพื่อกรอกข้อมูล  และนำส่งทาง https://forms.gle/v1xHoK19S64zQinW8  
 2. ดาวน์โหลดไฟล์รายงานการเตรียมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 นักเรียนรายบุคคลที่เคยรายงานไปแล้วกลับมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน (** ถ้าข้อมูลถูกแล้ว) ที่เว็บไซต์ http://202.29.173.26/covid19/school/ 

รายงานสถานการณ์ Covid-19 ของสพป.เลย เขต 1

โพสต์1 พ.ค. 2564 23:12โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2564 21:03 ]

ครบ 100%
** ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 (เวลา 12.00 น.)
แจ้งให้โรงเรียนวางแผนการจัดการเรียนการสอน และรายงานผลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
** โดยกรอกข้อมูลที่ได้ลงในระบบตามที่อยู่ http://202.29.173.26/covid19 ใช้ข้อมูลรหัสโรงเรียน 8 หลักของโรงเรียนในการเข้าสู่ระบบ แล้วดำเนินการตามเมนูดังนี้
เมนูที่ 1. ดาวน์โหลดไฟล์ EXCEL เพื่อกรอกข้อมูลนักเรียนรายคน
เมนูที่ 2. กรอกข้อมูลรายงาน
เมนูที่ 3. อัพโหลดไฟล์ EXCEL จากข้อ 1 เข้าสู่ระบบ

รายงานสรุป

1.1 ชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 1
1.2 จำนวนโรงเรียนทั้งหมดในสังกัด(ที่รายงาน) จำนวน 131 โรง
1.3 จำนวนนักเรียนทั้งหมดในสังกัด จำนวน 18,651 คน
1.4 จำนวนโรงเรียนที่จำแนกตามระดับชั้นที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
       * (สำหรับโรงเรียนที่ไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่นบางชั้นเรียน หรือบางห้องเรียน)
1.5 ขนาดของโรงเรียน (ในภารกิจนี้ได้กำหนดขนาดของโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียน 1 - 120 คน โรงเรียนขนาดกลางมีจำนวนนักเรียน 121 - 500 คน โรงเรียนขนาดใหญ่มีจำนวนนักเรียน 501 – 1,000 คน โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีจำนวนนักเรียน 1,001 คน ขึ้นไป)
     • โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 83 โรง จำนวนนักเรียน 4987คน
     • โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 42 โรง จำนวนนักเรียน 7578คน
     • โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 4 โรง จำนวนนักเรียน 2339คน
     • โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 2 โรง จำนวนนักเรียน 3747คน
2. แนวทางที่โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีที่นักเรียนไม่สามารถ มาเรียนได้ตามปกติ
     • รูปแบบที่ 1 แบบ On-site ทุกระดับชั้น จำนวน 57 โรง จำนวนนักเรียน4,970คน
     • รูปแบบที่ 2 แบ่ง 2 กลุ่ม สลับเวลามาเรียน รอบเช้า – รอบบ่าย จำนวน 1 โรง จำนวนนักเรียน 216 คน
     • รูปแบบที่ 3 แบ่ง 2 กลุ่ม สลับวันมาเรียน วันเว้นวัน จำนวน 13 โรง จำนวนนักเรียน 6180 คน
     • รูปแบบที่ 4 แบ่ง 3 กลุ่ม สลับวันมาเรียน 1 วัน เว้น 2 วัน จำนวน 0 โรง จำนวนนักเรียน คน
     • รูปแบบที่ 5 แบ่ง 4 กลุ่ม สลับวันมาเรียน 1 วัน เว้น 3 วัน จำนวน 1 โรง จำนวนนักเรียน 46 คน
     • รูปแบบที่ 6 รูปแบบอื่น ๆ และปฏิบัติตามมาตรการ ศบค.
     1)รูปแบบ อื่น ๆ จำนวน 15 โรง จำนวนนักเรียน 2682 คน ฯลฯ (ให้ปลายทางกรอกเพิ่มได้เอง)
  2.2 โรงเรียนที่จะจัดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำแนกตามเหตุผลที่กำหนด
จำนวนทั้งหมด..................... โรง จำนวนนักเรียนทั้งหมด.....................คน
   2.2.1 เหตุผลการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site เท่านั้น
        • นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล หรือ มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกลไม่เพียงพอ (เช่น ครอบครัวมีบุตรหลาน 2 คน แต่มีโทรทัศน์ 1 เครื่อง) จำนวน 38 โรง จำนวนนักเรียน 1970 คน
        • นักเรียนที่ไม่มีผู้ปกครองดูแลในขณะเรียนทางไกลอยู่ที่บ้าน อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของนักเรียน จำนวน 37 โรง จำนวนนักเรียน 1780 คน
        • นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางไกล (ข้อ 1) และไม่มีผู้ปกครองดูแล (ข้อ 2)จำนวน 37 โรง จำนวนนักเรียน 1220 คน
        • โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 47 โรง จำนวนนักเรียน 7387 คน
        • โรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 75 โรง จำนวนนักเรียน 5197 คน
   2.2.2 จำนวนโรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ เพียง 1 รูปแบบ
        • โรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนแบบ On-air จำนวน 18 โรง จำนวนนักเรียน 1678 คน
        • โรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand จำนวน 67 โรง จำนวนนักเรียน 5581 คน
        • โรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนแบบ On-demand จำนวน 7 โรง จำนวนนักเรียน 1020 คน
        • โรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนแบบ Online จำนวน 4 โรง จำนวนนักเรียน 383 คน
   2.2.3 จำนวนโรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 2 รูปแบบ เท่านั้น
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site และ On-air จำนวน 2 โรง จำนวนนักเรียน 27 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site และ On-hand จำนวน 30 โรง จำนวนนักเรียน 2592 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site และ On-demand จำนวน 4 โรง จำนวนนักเรียน 326 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site และ Online จำนวน 1 โรง จำนวนนักเรียน 9 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-air และ On-hand จำนวน 24 โรง จำนวนนักเรียน 1405 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-air และ On-demand จำนวน 0 โรง จำนวนนักเรียน 0 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-air และ Online จำนวน 0 โรง จำนวนนักเรียน 0 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-hand และ On-demand จำนวน 7 โรง จำนวนนักเรียน 786 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-hand และ Online จำนวน 13 โรง จำนวนนักเรียน 605 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-demand และ Online จำนวน 1 โรง จำนวนนักเรียน 28 คน
   2.2.4 จำนวนโรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 3 รูปแบบ เท่านั้น
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site , On-air และ On-hand จำนวน 7 โรง จำนวนนักเรียน 349 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site , On-air และ Online จำนวน 0 โรง จำนวนนักเรียน 0 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site , On-air และ On-hand จำนวน 2 โรง จำนวนนักเรียน 9 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site , On-hand และ On-demand จำนวน 3 โรง จำนวนนักเรียน 394 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site , On-hand และ Online จำนวน 3 โรง จำนวนนักเรียน 11 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site , On-demand และ Online จำนวน 0 โรง จำนวนนักเรียน 0 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-air , On-hand และ On-demand จำนวน 4 โรง จำนวนนักเรียน 924 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-air , On-hand และ Online จำนวน 6 โรง จำนวนนักเรียน 174 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-air , On-demand และ Online จำนวน 0 โรง จำนวนนักเรียน 0 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-hand , On-demand และ Online จำนวน 3 โรง จำนวนนักเรียน 80 คน
   2.2.5 จำนวนโรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 4 รูปแบบ เท่านั้น
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site , On-air , On-hand และ On-demand จำนวน 0 โรง จำนวนนักเรียน 0 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site , On-air , On-hand และ Online จำนวน 1 โรง จำนวนนักเรียน 32 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site , On-air , On-demand และ Online จำนวน 0 โรง จำนวนนักเรียน 0 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site , On-hand , On-demand และ Online จำนวน 0 โรง จำนวนนักเรียน 0 คน
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-air , On-hand , On-demand และ Online จำนวน 3 โรง จำนวนนักเรียน 269 คน
   2.2.6 จำนวนโรงเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน ทั้ง 5 รูปแบบ
        • โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-site , On-air , On-hand , On-demand และ Online จำนวน 1 โรง จำนวนนักเรียน 2034 คน
   2.2.7 จำนวนโรงเรียนที่จัดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ (ระบุ)
        • รูปแบบ........................... จำนวน 1 โรง จำนวนนักเรียน 324 คน ฯลฯ (ให้ปลายทางกรอกเพิ่มได้เอง)
หมายเหตุ รูปแบบอื่น ๆ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่แตกต่างจาก 5 รูปแบบ ที่ สพฐ. กำหนด
  2.3 จำนวนนักเรียนที่จะเรียนทางไกลจากที่บ้านด้วยสื่อการเรียนรู้ DLTV โดยใช้ช่องทางหลักเพียงช่องทางเดียว
       • นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ DLTV ได้ทุกช่องทาง จำนวนนักเรียน 83 คน
       • นักเรียนที่เรียนโดยใช้โทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV: KU-Band) จำนวนนักเรียน 308 คน
       • นักเรียนที่เรียนโดยใช้โทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV: C-Band) จำนวนนักเรียน 70 คน
       • นักเรียนที่เรียนโดยใช้โทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Digital TV) จำนวนนักเรียน 20 คน
       • นักเรียนที่เรียนโดยใช้โทรทัศน์ผ่านสายเคเบิ้ล (Cable TV) จำนวนนักเรียน 26 คน
       • นักเรียนที่เรียนโดยใช้โทรทัศน์ผ่านแอพพลิเคชัน (Application TV) จำนวนนักเรียน 1 คน
       • นักเรียนที่เรียนโดยใช้โทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต (IPTV) จำนวนนักเรียน 0 คน
       • นักเรียนที่เรียนโดยใช้เว็บไซต์ www.dltv.ac.th จำนวนนักเรียน 1170 คน
  2.4 จำนวนนักเรียนที่ใช้เครื่องมือการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ของโรงเรียน (โรงเรียนเสามารถเลือกได้มากกว่า 1 เครื่องมือ)
       • Google Meet จำนวนนักเรียน 6 โรง
       • Microsoft Teams จำนวนนักเรียน 0 โรง
       • Zoom Meeting จำนวนนักเรียน 4 โรง
       • AcuLearn จำนวนนักเรียน 0 โรง
       • WebEx จำนวนนักเรียน 0 โรง
       • Braincloud จำนวนนักเรียน 0 โรง
       • Vroom จำนวนนักเรียน 0 โรง
       • Line จำนวนนักเรียน 15 โรง
       • Facebook จำนวนนักเรียน 12 โรง
       • เครื่องมือการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ประเภทอื่น ๆ
       1) ชื่อเครื่องมือ.................................................................................................................
ระดับชั้น................................................ จำนวนนักเรียน 0 โรง

รายงานการจัดการเรียนการสอน 1/2564 ครี้งที่ 1

โพสต์25 เม.ย. 2564 01:15โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 25 เม.ย. 2564 01:20 ]

เรียน ท่านศึกษานิเทศก์ทุกท่านครับ /เรียน ท่านรอง ผอ.สพป. ทุกท่านครับ
ผมได้รับแจ้งงานด่วนจากผู้บริหาร สพฐ. ขอให้สำรวจการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ซึ่งจะต้องรายงานให้ท่าน รมว.ทราบ หลังจากเปิดสงกรานต์ ผมจึงขอรบกวนให้ท่านศึกษานิเทศก์ทุกเขต แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด กรอกข้อมูลตามลิงค์นี้ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 18 เม.ย.2564 ขอขอบคุณมากครับ

ดร.สุวิทย์ บึงบัว
ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
https://forms.gle/yVZDuUYLkCoUYDXu6


การกำกับ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

โพสต์17 ก.พ. 2564 19:39โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2564 00:05 ]

การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เดือนกุมภาพันธ์ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔)
 1. ทุกโรงเรียนกรอกรายงานข้อมูลฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ทางลิงค์  http://covid.moe.go.th
 2. และ กรอกรายงานข้อมูลฯ สพป.เลย ๑ ทางลิงค์ xx

 
 

25 ม.ค.2564 ประกาศมาตรการเฝ้าระวังติดตามเผชิญเหตุ และการเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

โพสต์23 ม.ค. 2564 04:40โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2564 22:31 ]

รายงานความพร้อมแผนการเปิดเรียนภายใต้สถานการณ์ Covid-19  : ภายในวันที่ 26 มกราคม 2564

แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติจบ และการจัดทำระเบียน(ปพ.1) ปีการศึกษา 2563

โพสต์9 ม.ค. 2564 20:06โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2564 20:12 ]

สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเลย การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายละเอียด ดังแนบท้ายนี้

ประกาศจังหวัดเลย ปิดสถานศึกษา 8 - 24 มกราคม 2564

โพสต์7 ม.ค. 2564 08:09โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2564 22:10 ]

ประกาศจังหวัดเลย
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)


คำสั่งวันที่ 7 มกราคม 2564

 ประกาศวันที่ 6 มกราคม 2564 

ระเบียบการเปิด-ปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

โพสต์6 ม.ค. 2564 23:31โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2564 23:50 ]

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๘ กรณีพิเศษ/ข้อ ๙ เนื่องจากเหตุพิเศษ
(๑) หัวหน้าสถานศึกษา สั่งปิดได้ไม่เกินเจ็ดวัน
** เมื่อได้สั่งปิดสถานศึกษาไปแล้ว สถานศึกษาต้องทำการสอนชดเชยให้ครบตามจำนวนวันที่ปิดนั้น


รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ช่วงที่ 1

โพสต์6 ม.ค. 2564 00:47โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ช่วงที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 1. แบบ Google Form สำหรับโรงเรียนกรอกข้อมูล

 2. ตรวจสอบการกรอกข้อมูล Google Sheet
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y2yunX2qZGJ1S24rZuGVMqAQC310ZV_2dRXzgyoDTe8/edit?usp=sharing
 3. Google Data Studio รายงานติดตามข้อมูลสรุป
  https://datastudio.google.com/reporting/18x110XojkqLRWf-Ta-RRD5nFts4fzAKi/page/GCuRB

1-10 of 23