ประกาศ

ประกาศล่าสุด

 • แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติจบ และการจัดทำระเบียน(ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเลย การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓รายละเอียด ดังแนบท้ายนี้
  ส่ง 9 ม.ค. 2564 20:12 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ประกาศจังหวัดเลย ปิดสถานศึกษา 8 - 24 มกราคม 2564 ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) คำสั่งวันที่ 7 มกราคม 2564  ประกาศวันที่ 6 มกราคม ...
  ส่ง 7 ม.ค. 2564 22:10 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ระเบียบการเปิด-ปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ข้อ ๘ กรณีพิเศษ/ข้อ ๙ เนื่องจากเหต ...
  ส่ง 6 ม.ค. 2564 23:50 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศที่ผ่านมา

แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติจบ และการจัดทำระเบียน(ปพ.1) ปีการศึกษา 2563

โพสต์9 ม.ค. 2564 20:06โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2564 20:12 ]

สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเลย การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายละเอียด ดังแนบท้ายนี้

ประกาศจังหวัดเลย ปิดสถานศึกษา 8 - 24 มกราคม 2564

โพสต์7 ม.ค. 2564 08:09โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2564 22:10 ]

ประกาศจังหวัดเลย
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)


คำสั่งวันที่ 7 มกราคม 2564

 ประกาศวันที่ 6 มกราคม 2564 

ระเบียบการเปิด-ปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

โพสต์6 ม.ค. 2564 23:31โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2564 23:50 ]

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
ข้อ ๘ กรณีพิเศษ/ข้อ ๙ เนื่องจากเหตุพิเศษ
(๑) หัวหน้าสถานศึกษา สั่งปิดได้ไม่เกินเจ็ดวัน
** เมื่อได้สั่งปิดสถานศึกษาไปแล้ว สถานศึกษาต้องทำการสอนชดเชยให้ครบตามจำนวนวันที่ปิดนั้น


รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ช่วงที่ 1

โพสต์6 ม.ค. 2564 00:47โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ช่วงที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 1. แบบ Google Form สำหรับโรงเรียนกรอกข้อมูล

 2. ตรวจสอบการกรอกข้อมูล Google Sheet
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y2yunX2qZGJ1S24rZuGVMqAQC310ZV_2dRXzgyoDTe8/edit?usp=sharing
 3. Google Data Studio รายงานติดตามข้อมูลสรุป
  https://datastudio.google.com/reporting/18x110XojkqLRWf-Ta-RRD5nFts4fzAKi/page/GCuRB

มาตรการป้องกันและการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาในสถานการณ์ Covid-19 ระยะที่ 1

โพสต์4 ม.ค. 2564 22:35โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2564 20:46 ]

 ดาวน์โหลดแอป  “หมอชนะ”

 👉 https://apps.apple.com/th/app/allthaialert/id1505185420 

  Android 👉 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thaialert.app

    HUAWEI AppGallery 👉  https://appgallery.huawei.com/#/app/C102533465

หรือ Scan QR Code

  ดาวน์โหลดแอป  “ไทยชนะ”

 👉 https://apps.apple.com/th/app/thaichana/id1514639877

  Android 👉 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ktb.thaichana.prod 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
 2. กำหนดมาตรการป้องกัน
  1. มีมาตรการการคัดกรองวัดไข้
  2. มีมาตรการเข้มงวดทุกคนต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสำนักงาน
  3. มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
  4. มีการจัดเว้นระยะห่างตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  5. มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสหรือบริเวณส่วนรวมที่ใช้ร่วมกันบ่อยๆ เช่น ราวบันได ลูกปิดประตู
  6. มีการเปิดหน้าต่างประตูห้องเรียนเพื่อระบายอากาศตอนพักเที่ยงหรือช่วงอากาศไม่ร้อน
  7. มีมาตรการลดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เช่น ประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ
  8. มีการนำแอปพริเคชั่น ไทยชนะ/และหมอชนะ 
  9. มีการจัดทำข้อมูลบันทึกการเดินทางของบุคลากรในสำนักงาน

โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

 1. กำหนดมาตรการป้องกัน 
  1. มีมาตรการการคัดกรองวัดไข้ผู้เรียน ครูและบุคลากรของสถานศึกษา
  2. มีมาตรการเข้มงวดให้ผู้เรียนต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา
  3. มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ
  4. มีมาตรการเข้มงวดให้ผู้เรียนต้องล้างมือบ่อย ๆ
  5. มีการจัดเว้นระยะห่างในห้องเรียนตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  6. มีการทำความสะอาดพื้นผิวโต๊ะ เก้าอี้หรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกห้องเรียนหลังจบการเรียนการสอนหรือทุกสองชั่วโมง
  7. มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสหรือบริเวณส่วนรวมที่ใช้ร่วมกันบ่อยๆ เช่น ราวบันได ลูกปิดประตู
  8. มีการเปิดหน้าต่างประตูห้องเรียนเพื่อระบายอากาศตอนพักเที่ยงหรือช่วงไม่มีการเรียนการสอนในห้องนั้น
  9. มีมาตรการให้ผู้เรียนลดการจับกลุ่มพูดคุยกันโดยไม่จำเป็น
  10. มีมาตรการลดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เช่น เข้าค่าย กีฬาสี ฯลฯ
  11. มีมาตรการลดความแออัดของผู้เรียนในการใช้พื้นที่ส่วนรวมร่วมกัน เช่น สนามเด็กเล่น โรงอาหาร ห้องสมุด ฯลฯ
  12. มีการบริหารจัดการอย่างเข้มงวดสำหรับรถรับ-ส่งนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  13. มีการนำแอปพริเคชั่น ไทยชนะ/และหมอชนะ 
  14. มีการจัดทำข้อมูลบันทึกการเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครอง
 2. กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามที่ สพฐ.กำหนด 

ประกาศ

ประกาศจังหวัดเลยกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด Covid-19

โพสต์28 ธ.ค. 2563 18:54โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2563 18:58 ]

ประกาศมา ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2563

เตรียมการป้องกันการแพร่ระบาด Covid19 รอบใหม่

โพสต์25 ธ.ค. 2563 00:18โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 27 ธ.ค. 2563 05:39 ]

รายงานสำรวจข้อมูลเตรียมความพร้อม Covid19

บทที่ 1

โพสต์28 ส.ค. 2563 01:12โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

Download เอกสารขออนุญาตเปิดเรียน 1/2563 https://drive.google.com/drive/folders/1oOZhqOFBiKftaVEuiLIxBNV9lMO-dPaS
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์27 มิ.ย. 2563 01:47โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2563 23:29 ] • ประชุมทางไกล แต่งตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน

 • ประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th
[ ย้อนหลัง Full ] 23 มิ.ย. 2563 ประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th https://youtu.be/fcqHqgdQ_SU

[ ย้อนหลัง ] 23 มิ.ย. 2563 ประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th [2/2] https://youtu.be/RcEfeEZEta0

 • แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Deep - ช่วงเช้า https://youtu.be/xUeqaWzdOW0

Deep - บ่าย https://youtu.be/MRgo2rjhVUI

 • วีดีโอที่เกี่ยวข้อง/แก้ไข

DEEP คืออะไร ทำไมครูและนักเรียนต้องสมัครทุกคน?


วิธีการลงทะเบียนใช้งานเว็บ deep.go.th และ แก้ปัญหาไม่มีชื่อและล็อกอินไม่ได้


วิธีแก้ไขปัญหา การลงทะเบียน DEEP ไม่ได้


รวมภาพการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการ สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาตของเชื้อไวรัส covid19

โพสต์24 พ.ค. 2563 20:40โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2563 23:01 ]

รวมภาพการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการ สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาตของเชื้อไวรัส covid19
https://photos.app.goo.gl/HA1xB75boyiRQNfs6

    

    

ดูภาพเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

611465501.539428.mp4


ประชุมครูในสถานศึกษา


611465501.380451.mp4


1-10 of 17