Activity

รายการหน้าเว็บย่อย


บทที่ 1

โพสต์28 ส.ค. 2563 01:12โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

Download เอกสารขออนุญาตเปิดเรียน 1/2563 https://drive.google.com/drive/folders/1oOZhqOFBiKftaVEuiLIxBNV9lMO-dPaS
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์27 มิ.ย. 2563 01:47โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2563 23:29 ] • ประชุมทางไกล แต่งตั้งและเชิญประชุมทางไกลผู้ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน

 • ประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th
[ ย้อนหลัง Full ] 23 มิ.ย. 2563 ประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th https://youtu.be/fcqHqgdQ_SU

[ ย้อนหลัง ] 23 มิ.ย. 2563 ประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th [2/2] https://youtu.be/RcEfeEZEta0

 • แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออน์ไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Deep - ช่วงเช้า https://youtu.be/xUeqaWzdOW0

Deep - บ่าย https://youtu.be/MRgo2rjhVUI

 • วีดีโอที่เกี่ยวข้อง/แก้ไข

DEEP คืออะไร ทำไมครูและนักเรียนต้องสมัครทุกคน?


วิธีการลงทะเบียนใช้งานเว็บ deep.go.th และ แก้ปัญหาไม่มีชื่อและล็อกอินไม่ได้


วิธีแก้ไขปัญหา การลงทะเบียน DEEP ไม่ได้


รวมภาพการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการ สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาตของเชื้อไวรัส covid19

โพสต์24 พ.ค. 2563 20:40โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2563 23:01 ]

รวมภาพการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการ สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาตของเชื้อไวรัส covid19
https://photos.app.goo.gl/HA1xB75boyiRQNfs6

    

    

ดูภาพเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

611465501.539428.mp4


ประชุมครูในสถานศึกษา


611465501.380451.mp4


รวมภาพโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล ict-covid19school

โพสต์24 พ.ค. 2563 19:54โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2563 22:55 โดย Thongchai Komolsai ]

รวมภาพโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล ict-covid19school
https://photos.app.goo.gl/vueWMbHdwAiHxo1h8

การตรวจราชการของ สพฐ.ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล

โพสต์24 พ.ค. 2563 19:53โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2563 20:27 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

การตรวจราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เรื่อง การตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. มีนโยบายจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการสำรวจ รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ก่อนเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญของ สพฐ. และผู้ที่ได้รับมอบหมายฯ
ลงพื้นที่ตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2563
สพป.เลย 1 วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

การตรวจราชการ  เรื่องการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออไวรัสโคโรนา  2019>> https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/e-news/activity/kartrwcrachkarreuxngkartrwcsxbkhwamphrxmnikarcadkarreiynkarsxnthangkilnisthankarnkarphaerrabadkhxngrokhtidcheuxxwiraskhorona2019
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/e-news/activity/kartrwcrachkarreuxngkartrwcsxbkhwamphrxmnikarcadkarreiynkarsxnthangkilnisthankarnkarphaerrabadkhxngrokhtidcheuxxwiraskhorona2019

ภาพการตรวจราชการ

รายงานตรวจราชการ จาก สพฐ.

เล่มรายงานการรับการตรวจราชการ จาก สพฐ.

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล ict-covid19school

โพสต์15 พ.ค. 2563 22:33โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2563 01:02 ]

สืบเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
พร้อมทั้งมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลตามบริบทของพื้นที่ ดังนี้
 1. ON-SITE : เรียนที่โรงเรียนในพื้นที่ปลอดภัยภายใต้เงื่อนไข ศบค.จังหวัด
 2. ON-AIR  : เรียนที่บ้านด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
 3. ONLINE  : เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดย ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1 ได้ดำเนินการสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่งต่อไป

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางไกล iCT-COVID-19
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อจัดตั้งโรงเรียน COVID-19 สพป.ลย.1  http://covid19school.loei1.go.th
 2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนระบบการศึกษาทางไกล
 3. เพื่อเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนทางไกลของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ลย.1
เป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกล สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัด สพป.ลย.1

เนื้อหา
 1. การใช้เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารทางไกล Video Conference เอกสารการบรรยาย
 2. การใช้เทคโนโลยีพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Google Forms Quiz เอกสารการบรรยาย , ใบงาน
 3. การใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV เอกสารการบรรยาย
    ***หมายเหตุ :: ตรวจสอบ e-Mail ราชการ ใช้ในการอนรม ทางลิ้ง https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ms0TGbOs_9UdQKtnrTIx0oFP_pkOwxj5UO3ont4lnr0/edit#gid=0
แบบประเมิน
 1. แบบทดสอบเนื้อหาการเรียนรู้ https://forms.gle/uuYa35qTQTLfNj5w7
 2. ใบส่งงาน https://forms.gle/pNj5n3PqpJPwNvit7
ปฎิทิน

วันที่ 19 พ.ค.2563 :: กลุ่มเชียงกลม/รร.ชุมชนบ้านเชียงกลม อ.ปากชม
คลิกเพื่อเข้าร่วม Google Meet ได้ที่ :: meet.google.com/sfa-agqv-wwu
รหัสการประชุม :: sfa-agqv-wwu
สามารถรับชมผ่านทาง Youtube :: ภาคเช้า https://youtu.be/8ZsKSYkU5Xg
                                      ภาคบ่าย https://youtu.be/0aODPFkMYK0

วันที่ 20 พ.ค.256 :: กลุ่มนครหงส์/รร.ชุมชนบ้านปากชม อ.ปากชม
คลิกเพื่อเข้าร่วม Google Meet ได้ที่ :: meet.google.com/sfa-agqv-wwu
รหัสการประชุม :: sfa-agqv-wwu
สามารถรับชมผ่านทาง Youtube :: ภาคเช้า และภาคบ่าย https://youtu.be/4CLq0TrijUc

วันที่ 21 พ.ค.2563 :: กลุ่มดินดำน้ำ​สวย​/รร.บ้านนาดินดำ อ.เมือง
คลิกเพื่อเข้าร่วม Google Meet ได้ที่ :: meet.google.com/sfa-agqv-wwu
รหัสการประชุม :: sfa-agqv-wwu
สามารถรับชมผ่านทาง Youtube :: ภาคเช้า และภาคบ่าย https://youtu.be/7LBGBQAumbQ

วันที่ 23 พ.ค.2563 :: กลุ่มเขียงคาน/รร.บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" อ.เชียงคาน และกลุ่มคุณภาพ ดังต่อไปนี้ให้รับชมผ่านระบบ Conferrence โดยเข้ารับการอบรมตามจุดที่กลุ่มกำหนดไว้
 • กลุ่มนาด้วง/รร.ชุมชนบ้านนาด้วง อ.นาด้วง
 • กลุ่มการท่าอากาศฯ/รร.อนุบาลเลย อ.เมือง
 • กลุ่มหลักเมือง/รร.เมืองเลย อาคารอัสนี อ.เมือง
 • กลุ่มนาอ้อศรี/รร.บ้านก้างปลา อ.เมือง
 • กลุ่มกกดู่นาแขม/รร.บ้านกกดู่ อ.เมือง
 • กลุ่มธาตุจอมศรี/รร.บ้านสงเปือย อ.เชียงคาน
 • กลุ่มหาดนาแก้ว/รร.ชุมชนบ้านนาบอน อ.เชียงคาน
 • กลุ่มท่าลี่/รร.บ้านท่าลี่ อ.ท่าลี่
 • กลุ่มลุ่มน้ำเหือง/รร.ชุมชนบ้านปากห้วย อ.ท่าลี่
คลิกเพื่อเข้าร่วม Google Meet ได้ที่ :: meet.google.com/sfa-agqv-wwu
รหัสการประชุม :: sfa-agqv-wwu
สามารถรับชมผ่านทาง Youtube :: 
ภาคเช้า :: https://youtu.be/XFgrsV2_Zbk
ภาคบ่าย :: https://youtu.be/LtbS0mvIyuM


การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

โพสต์8 พ.ค. 2563 19:57โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2563 20:02 ]

การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 "โรงเรียนหยุดได้ การเรียนรู้หยุดไม่ได้" เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แพลตฟอร์ม ด้านการศึกษา Digital Education Excellence Platform โดย กระทรวงศึกษาธิการ https://www.deep.go.th/

พบกับ Live สด ทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี เวลา 17.00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.

Live สด ครั้งที่ 1
อังคาร 12 พ.ค.2563  เวลา 17.00 น.
สื่อสารและมีส่วนร่วมกับนักเรียนด้วย
Google Classroom 

Live สด ครั้งที่ 2
พฤหัสบดี 14 พค 2563 เวลา 17.00 น.
เจอกันกับนักเรียนผ่าน Google Meet 

Live สด ครั้งที่ 3
อาทิตย์ 17 พค 2563 เวลา 10.00 น. 
แชร์สื่อการสอนออนไลน์ผ่าน Google Drive  

Live สด ครั้งที่ 4
อังคาร 19 พค 2563 เวลา  17.00 น.
สร้างเว็บไซต์ของชั้นเรียนเพื่อนักเรียนของคุณ
ด้วย Google Sites 

Live สด ครั้งที่ 5
พฤหัสบดี 21 พค 2563  เวลา 17.00 น. 
ทำงานร่วมกันบนไวท์บอร์ดเสมือนจริง
ด้วย Google Jamboard 

Live สด ครั้งที่ 6
อาทิตย์ 24 พค 2563 เวลา 10.00 น.
สร้างแบบทดสอบออนไลน์สำหรับชั้นเรียน
ด้วย Google Forms

Live สด ครั้งที่ 7
อังคาร 26 พค 2563 เวลา 17.00 น.
แสดงความคิดเห็นในเอกสารได้ทันที และ พิมพ์
ด้วยเสียง บน Google Docs 

Live สด ครั้งที่ 8
พฤหัสบดี 28 พค 2563 เวลา 17.00 น.
จัดเวลาให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับนักเรียน
ด้วย Google Calendar 

Live สด ครั้งที่ 9
อาทิตย์ 31 พค 2563  เวลา 10.00 น.
หลักสูตรความปลอดภัยบนโลกออนไลน์
Be Internet Awesome
    


Live Event: Tips and Tricks in Microsoft  Teams

📅 เสาร์ที่ 9 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.

 📍สถานที่: Microsoft Teams

👉🏻 คลิกเพื่อเข้าร่วมที่ :: https://bit.ly/EduLive1

✔เลือก Watch on the web instead

✔เลือก Join anonymously

หมายเหตุ: การเข้าร่วมไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถคลิกเข้าลิ้งค์ในวันและเวลา
ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมได้เลย

Live Event: เพิ่มการมีส่วนร่วมกับผู้เรียนในเครื่องมือ Chat ใน Microsoft Teams

📅 พุธที่ 13 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น.

 📍สถานที่: Microsoft Teams

👉🏻 คลิกเพื่อเข้าร่วมที่ :: http://bit.ly/EduLive2

✔เลือก Watch on the web instead

✔เลือก Join anonymously

หมายเหตุ: การเข้าร่วมไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถคลิกเข้าลิ้งค์ในวันและเวลา
ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมได้เลย

Live Event: การใช้ File ใน Microsoft Teams

📅 เสาร์ที่ 16 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.

 📍สถานที่: Microsoft Teams

👉🏻 คลิกเพื่อเข้าร่วมที่ :: http://bit.ly/EduLive3

✔เลือก Watch on the web instead

✔เลือก Join anonymously

หมายเหตุ: การเข้าร่วมไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถคลิกเข้าลิ้งค์ในวันและเวลา
ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมได้เลย

Live Event: เทคนิคการใช้งาน OneNote Class Notebook

📅พุธที่ 20 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น.

 📍สถานที่: Microsoft Teams

👉🏻 คลิกเพื่อเข้าร่วมที่ :: http://bit.ly/EduLive4

✔เลือก Watch on the web instead

✔เลือก Join anonymously

หมายเหตุ: การเข้าร่วมไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถคลิกเข้าลิ้งค์ในวันและเวลา
ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมได้เลย

Live Event: การสั่งงานเดี่ยวด้วย Assignment และ Grade

📅 เสาร์ที่ 23 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.

 📍สถานที่: Microsoft Teams

👉🏻 คลิกเพื่อเข้าร่วมที่ :: http://bit.ly/EduLive5

✔เลือก Watch on the web instead

✔เลือก Join anonymously

หมายเหตุ: การเข้าร่วมไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถคลิกเข้าลิ้งค์ในวันและเวลา
ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมได้เลย

Live Event: การวิเคราะห์ผู้เรียนจากกิจกรรมออนไลน์ใน Class
Insight

📅 พุธที่ 27 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น.

 📍สถานที่: Microsoft Teams

👉🏻 คลิกเพื่อเข้าร่วมที่ :: http://bit.ly/EduLive6

✔เลือก Watch on the web instead

✔เลือก Join anonymously

หมายเหตุ: การเข้าร่วมไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถคลิกเข้าลิ้งค์ในวันและเวลา
ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมได้เลย

Live Event: เสริมกิจกรรมสนุกด้วย Add a Tab ใน Microsoft
Teams

📅 เสาร์ที่ 30 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.

 📍สถานที่: Microsoft Teams

👉🏻 คลิกเพื่อเข้าร่วมที่ :: http://bit.ly/EduLive7

✔เลือก Watch on the web instead

✔เลือก Join anonymously

หมายเหตุ: การเข้าร่วมไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถคลิกเข้าลิ้งค์ในวันและเวลา
ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมได้เลย

Live Event: เทคนิคการจัดชั้นเรียนออนไลน์ใน Microsoft Teams

📅 พุธที่ 3 มิ.ย 63 เวลา 18.00 – 19.00 น.

 📍สถานที่: Microsoft Teams

👉🏻 คลิกเพื่อเข้าร่วมที่ :: http://bit.ly/EduLive8

✔เลือก Watch on the web instead

✔เลือก Join anonymously

หมายเหตุ: การเข้าร่วมไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถคลิกเข้าลิ้งค์ในวันและเวลา
ดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมได้เลย

อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

โพสต์6 พ.ค. 2563 02:38โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2563 20:53 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

เชิญครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากร ตลอดจนผู้สนใจร่วมรับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19)
ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference
 • เปิดลงทะเบียนอบรม วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://www.dlthailand.com/covid-19
 • ทำแบบทดสอบ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://www.dlthailand.com/covid-19-test
 • 🏅ผลการทดสอบพร้อมเกียรติบัตร 👨‍💻อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2563 📩ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 👨‍💻 http://203.159.250.66/obec-cer-2020/index2.php ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้แล้ว อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)ครูท่านใดไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ให้ท่านเข้าระบบใหม่อีกครั้งครับ 👨‍💻กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
*ผู้รับการอบรมไม่ต้องลงทะเบียนเข้าอบรม  และสามารถลงทะเบียนทำแบบทดสอบได้เลย หลังการอบรม 
*เริ่มเปิดให้ทำแบบทดสอบ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://www.dlthailand.com/covid-19-test
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ eMail : dl@obec.moe.go.th

รับชมถ่ายทอดสด/ย้อนหลัง
เอกสาร​ประกอบ​การประชุม​ ครูและผู้บริหาร​โรงเรียน​ วัน​ที่​ 7​ พฤษภาคม​ 2563 gg.gg/iqh9j


ประชุมเตรียมสร้างบทเรียนออนไลน์

โพสต์29 เม.ย. 2563 06:49โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2563 07:00 ]

24 เมษายน 2563
ประชุมเตรียมการจัดอบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยท่านรองอนุกูล ศรีสมบัติ เป็นประธาน
กำหนดอบรม
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรียนรู้การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Form
วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ศึกษา/รวบรวม/จัดทำเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ (อย่างน้อยคนละ 1 เนื้อหา)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จัดทำบทเรียนออนไลน์/นำขึ้นเว็บไซต์/เผยแพร่

1-10 of 10